กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี


ปจ 0017.2/ว3894 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนร่วมเป็นอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับพื้นที่ 4 ภาค ลว. 30 พฤศจิกายน 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 |

ปจ 0017.2/ว3846 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 29 พฤศจิกายน 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
3| 4.1| 4.2| 5 | หนังสือ |
งาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย
การขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา สิ่งที่ส่งมาด้วย | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3 |
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม
ปจ 0017.2/ว3190 เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดปราจีนบุรี (อจร.จ.ปราจีนบุรี) ครั้งที่ 2/2561
ปจ 017.2/ว3052 เรื่อง แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย ลว. 28 กันยายน 2561
วาระแห่งชาติ
ปจ 0017.2/ว3017 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ลว. 26 กันยายน 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย สื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ โมชั่นกราฟิก สารคดียุทธศาสตร์ | 1 | 2 | 3 | อินโฟกราฟิก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สื่อประชาสัมพันธ์ปฏิรูปประเทศ วีดิทัศน์ สารคดีสั้น | EP04 | EP05 | EP06 | EP07 | EP08 | อินโฟกราฟิก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ปจ 0017.2/ว2741 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนทรัพย์สินคุณภาพดี ลว. 6 กันยายน 2561
ปจ 0017.2/ว2603 เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ ลว. 27 สิงหาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ข้อสั่งการจากการประชุม ครม.
ปจ 0017.2/ว2518 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 22 สิงหาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตร
คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำร
ปจ 0017.2/ว2415 เรื่อง การเร่งรัดจัดหาพัสดุโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ ลว. 10 สิงหาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561
แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ ด้านวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปจ 0017.2/ว2270 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี 2561 ลว. 7 สิงหาคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 |
ปจ 0017.2/ว2024 เรื่อง สรุปแนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ลว. 12 กรกฎาคม 2561
ปจ 0017.2/ว1969 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ลว. 6 กรกฎาคม 2561
ปจ 0017.2/ว1846 เรื่อง การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว. 22 มิถุนายน 2561
ปจ 0017.2/ว1701 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว. 11 มิถุนายน 2561
ปจ 0017.2/ว1726 เรื่อง การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ในระดับพื้นที่ ลว. 12 มิถุนายน 2561
ปจ 0017.2/ว1465 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ลว. 21 พฤษภาคม 2561
ปจ 0017.2/ว1299 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง ลว. 3 พฤษภาคม 2561
ปจ 0017.2/ว1251 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการยกระดับและขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561 ลว. 30 เมษายน 2561
ปจ 0017.2/ว1230 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ลว. 27 เมษายน 2561
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ปจ 0017.2/ว1043 เรื่อง การประชุมจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
ปจ 0017.2/ว854 เรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561
ปจ 0017.2/ว856 เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
แบบรายงานผลความสำเร็จของโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดปราจีนบุรี
ปจ 0017.2/ว18 เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหรือจำเป็น ลว. 5 มกราคม 2561
ปจ 0017.2/ว3620 เรื่อง การจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว. 15 ธันวาคม 2560
ปจ 0017.2/ว3604 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ลว. 15 ธันวาคม 2560
ปจ 0017.2/ว3452 เรื่อง การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ลว. 29 พฤศจิกายน 2560
สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 61-64
ปจ 0017.2/ว3238 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน Amazing Thailand Tourism Year 2018 ลว. 14 พฤศจิกายน 2560
ปจ 0017.2/14514 เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินการและให้รายงานผลการโอนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากการอนุมัติโครงการ ขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ลว. 6 พฤศจิกายน 2560
แบบฟอร์มรายงานการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ปจ 0017.2/ว2942, 13880 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 8/2560 ลว. 19 ตุลาคม 2560
ปจ 0017.2/ว2750 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ลว. 29 กันยายน 2560
คู่มือการใช้งานระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กระทรวงมหาดไทย (PADME)
ปจ 0017.2/ว2556 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ลว. 8 กันยายน 2560
ปจ 0017.2/ว2386 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว. 21 สิงหาคม 2560
ปจ 0017.2/ว2385 เรื่อง การเตรียมความพร้อมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว. 21 สิงหาคม 2560
ปจ 0017.2/ว2450 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559 ลว. 29 สิงหาคม 2560
ปจ 0017.2/ว2365 เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ลว. 18 สิงหาคม 2560
ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0017.2/ว2311 เรื่องการจัดหาพัสดุโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ลว. 11 สิงหาคม 2560
ปจ 0017.2/10878 เรื่อง แนวทางการนำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 สู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน ลว. 17 สิงหาคม 2560
ปจ 0017.2/9391 เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 ลว. 14 กรกฎาคม 2560
ปจ 0017.2/ว1944 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและแนวทางการใช้เงินเหลือจ่าย แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว. 11 กรกฎาคม 2560
ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0017.2/ว1633 เรื่อง ข้อหารือเกี่ยวกับโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 ลว. 12 มิถุนายน 2560
ปจ 0017.2/ว1536 ลว. 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสำหรับโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ปจ 0017.2/ว1456 ลว. 22 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปรับปรุงข้อมูลโทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2560
ปจ 0017.2/ว1484 ลว. 25 พฤษภาคม 2560 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ปจ 0017.2/ว1388 ลว. 15 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัย และพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ)
ปจ 0017.2/ว1347 ลว. 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปจ 0017.2/5448 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61
ปจ 0017.2/ว 395 เรื่อง ขอส่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 5 ฉบับ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีฯ พ.ศ. 2561 จังหวัดปราจีนบุรี
แผนพัฒนาจังหวัดปี 2561-2564