หน้าแรก » Webboard (กระดานสนทนา) » มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
กรมสรรพสามิตมีนโยบายเพื่อการเยียวยา ฟื้นฟู และอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้สามารถดำเนิน ธุรกิจต่อไปได้ จึงได้ดำเนินมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในบางสินค้า ดังนี้ 


1. รถยนต์ (ประเภทรถยนต์นั่งสามล้อแบบพลังงานไฟฟ้า) เพิ่มพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ นั่งสามล้อแบบพลังงานไฟฟ้า โดยกำหนดให้เสียภาษีตามมูลค่าร้อยละ 2 (จากเดิมร้อยละ 4) 
2. เครื่องดื่มน้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารและสารอื่น แก้ไขอัตราส่วนผสมของ น้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่มีการเติมสารอาหารหรือสารอื่นจากร้อยละ 20 ลดลงเหลือร้อยละ 10 เพื่อให้ ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคสินค้าเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต เครื่องดื่ม
3. สถานบริการ สนับสนุนให้สถานบริการคงปริมาณการจ้างงาน เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างไม่ให้ตกงาน สถานบริการจะได้รับสิทธิเสียภาษีอัตราตามมูลค่าร้อยละ 0 ของรายรับของบริการ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์ดังกล่าว 
4. ยาสูบและยาเส้น ขยายเวลาการบังคับใช้อัตราภาษีปัจจุบันของบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นออกไป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และเลื่อนการบังคับใช้อัตราภาษีใหม่ของบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นออกไป โดยให้ เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
5. สินค้าที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากร ขยายเวลาในการส่งสินค้า ที่ได้รับการยกเว้นภาษีออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรเป็นภายใน 30 วัน และขยาย ได้อีก 30 วัน รวมถึงขยายได้หากมีความจำเป็นอีก 60 วัน รวมทั้งหมดไม่เกิน 120 วัน และขยายเวลาใน การส่งเอกสารหลักฐานเป็นภายใน 90 วัน และขยายได้หากมีความจำเป็นอีก 60 วัน รวมทั้งหมดไม่เกิน 150 วัน
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2563 15:51:58 โดย Ppcynn
อ่าน 17 ตอบ 0 180.180.13.241