ร่างขอบเขตของงาน TOR ของจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2560
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง และรื้อถอนลิฟท์เดิม จำนวน 4 ตัว ของสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี โทร 0-3745-4005