การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกุล่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561