โครงการไทยนิยม ยั่งยืน


1. สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง 10 ตอน
2. คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
3. คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
4. แผนการถ่ายทอดสร้างการรับรู้ตามกรอบหลัก 10 เรื่อง
5. วารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560
6. สกู๊ปไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดปราจีนบุรี