การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ


1. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


2. รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565