การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565


1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


2. รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565