นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


1. ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลว. 28 มกราคม 2564


2. แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564