สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประจำปี 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
ประจำปี 2559
มกราคม
กุมภาพันธ์

มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์

มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2553 - 2557