Select Language
         

รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อมูลผู้บริหาร
ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต
ประวัติความเป็นมา
ลักษณะภูมิอากาศ
คำขวัญประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ตราประจำจังหวัด
ธงประจำจังหวัด
เสื้อประจำจังหวัด
อำนาจหน้าที่ของจังหวัด

ภารกิจหลักของจังหวัด
นโยบายและยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาจังหวัด
วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมหลักขององค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สมุดโทรศัพท์ พ.ศ. 2565
หมายเลขโทรศัพท์ (ภายใน 5 ตัว)
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

วีดิทัศน์บรรยายสรุปจังหวัด
ประเพณีและการละเล่น
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
คำแนะนำการใช้งานเว็บไซต์
ข้อมูลการติดต่อ



covid-19 จังหวัดปราจีนบุรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Covid-19

รวมข้อมูลสำคัญของทุกจังหวัด


หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

สรุปสถานการณ์ประเทศไทย

สถานการณ์ทั่วโลก

แอปพลิเคชันโควิด 19

สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19

สื่อรณรงค์การป้องกันโรคโควิด 19 ชุดที่ 1

สื่อรณรงค์การป้องกันโรคโควิด 19 ชุดที่ 2


E-book สมุดโทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี

ดาวน์โหลด Application ระบบการประชุมทางไกลจังหวัด

กาชาดจังหวัดปราจีนบุรีออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ฯ

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ประชุม ก.บ.จ. จังหวัดปราจีนบุรี

ประชุม กรอ. จังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

งานยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

E-Services

Social Network

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือนแรก

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการ ปี พ.ศ. 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
พ.ศ. 2565

รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
ปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบประจำปี
พ.ศ. 2565
การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ พ.ศ. 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

ส่วนราชการส่วนภูมิภาค
ในจังหวัดปราจีนบุรี




ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ระบบเตือนภัยน้ำเค็มจังหวัดปราจีนบุรี

สถานการณ์ค่าความเค็ม

สถานที่ท่องเที่ยว
ที่พัก-โรงแรม
ร้านอาหาร
แผนที่ท่องเที่ยว
การเดินทาง
ปฏิทินท่องเที่ยว
โปรแกรมการท่องเที่ยว
สนามกอล์ฟ
ของฝากของที่ระลึก


อำเภอเมืองปราจีนบุรี
อำเภอกบินทร์บุรี
อำเภอนาดี
อำเภอบ้านสร้าง
อำเภอประจันตคาม
อำเภอศรีมหาโพธิ
อำเภอศรีมโหสถ

 


Web Counter


เริ่มนับตั้งแต่ 1 มีนาคม 2551

facebook ปราจีนบุรี

 
 

 

พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2565
ที่มา : สำนักงาน ก.พ.
--------------------------

ประกาศเจตนารมณ์
"สุจริต โปร่งใส จังหวัดปราจีนบุรีใสสะอาด ๒๕๖๕"

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดปราจีนบุรีทุกคน
"ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่"

ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดปราจีนบุรีใสสะอาด ๒๕๖๕"
------------------------------

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2565
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน
ได้ที่ลิงก์ https://opdc22.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง
#ทุกความเห็นมีความหมาย #อำนวยความสะดวก #betterservice

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
------------------------------

แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19





------------------------------
ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ
ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ
ของหน่วยงานของรัฐ
ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
------------------------------

จังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญทุกท่านชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 1 - 10
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565
เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์
ที่ยังคงสถิตในดวงใจของพสกนิกรตราบชั่วกาลนาน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

เว็บไซต์โครงการจิตอาสาพระราชทาน

Facebook จิตอาสาพระราชทาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล

คลิปวิดีโอการป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว

การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30
------------------------------

จัดสร้างวัตถุมงคลฯ

------------------------------


ขอเชิญชวนชาวปราจีนบุรีร่วมใจอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
ด้วยการสวมใส่ผ้าไทยสีฟ้าทุกวันศุกร์



------------------------------

 
สารคดีส่งเสริมภาพลักษณ์ และส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 ตอน
ตอนที่ 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
ตอนที่ 2 สปากัญชาไทย
ตอนที่ 3 เมืองโบราณศรีมโหสถ
ตอนที่ 4 วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ

ตอนที่ 5 พิธีถวายไม้ค้ำต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
ตอนที่ 6 เขาอีโต้

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอเมืองปราจีนบุรี
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิพิธภัณฑ์พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต)
วัดแก้วพิจิตร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
วัดสง่างาม
วัดโบสถ์
อ่างเก็บน้ำจักรพงษ์
น้ำตกเขาอีโต้
สวนพันธุ์ไผ่
น้ำตกธารรัตนา
น้ำตกเหวนรก
พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
ดาษดา เดอะ ฟลาวเวอร์ เอสเซนซ์ รีสอร์ท เขาใหญ่

อำเภอกบินทร์บุรี
อุทยานกบินทร์เฉลิมราชย์
พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง

อำเภอประจันตคาม
น้ำตกธารทิพย์
น้ำตกส้มป่อย
น้ำตกตะคร้อและน้ำตกสลัดได

อำเภอศรีมหาโพธิ
อนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์
หลุมเมือง
โบราณสถานพานหิน

อำเภอบ้านสร้าง
ค้างคาวแม่ไก่วัดบางกระเบา

อำเภอนาดี
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
อุทยานแห่งชาติทับลาน
แก่งหินเพิง
เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน
สวนนงนุชปราจีนบุรี

อำเภอศรีมโหสถ
ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
กลุ่มโบราณสถานสระมรกต
โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ

สารคดีท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 32 ตอน
มนต์เสน่ห์ปราจีนบุรี
ตอนที่ 1 วัดแก้วพิจิตร
ตอนที่ 2 พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์
ตอนที่ 3 บ้านดงบัง
ตอนที่ 4 วัดโพธิ์ศรีมหาโพธิ
ตอนที่ 5 บ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพร
ตอนที่ 6 บ้านดงกระทงยาม
ตอนที่ 7 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
ตอนที่ 8 เมืองโบราญปราจีนบุรี
ตอนที่ 9 ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ตอนที่ 10 ภูมิภูเบศร
ตอนที่ 11 อุทยานเขาอีโต้
ตอนที่ 12 วัดรัตนเนตตาราม (วัดล้านหอย)
ตอนที่ 13 ห้วยโสมง
ตอนที่ 14 Verona ทับลาน
ตอนที่ 15 ไร่เคียงน้ำ
ตอนที่ 16 เหมืองทองคำ

มนต์เสน่ห์ปราจีนบุรี
ตอนที่ 17 จักรสานใบลานบ้านทับลาน
ตอนที่ 18 มาฆปูรมีศรีปราจีน
ตอนที่ 19 ไม้เค็ด Home Stay
ตอนที่ 20 หัตถกรรมไม้ไผ่
ตอนที่ 21 ชุมชนท่องเที่ยวบ้านตลาด 100 ปี กบินทร์บุรี
ตอนที่ 22 บ้านนนทรี
ตอนที่ 23 วังพญานาค 4 ตระกูล
ตอนที่ 24 บ้านหนองเอี่ยน
ตอนที่ 25 วังดาล หนองแขนนาง
ตอนที่ 26 เขาไม้แก้ว
ตอนที่ 27 ตลาดน้ำ วัดใหม่นาบุญ
ตอนที่ 28 ชุมชนบ้านหอย
ตอนที่ 29 ตลาดน้ำวัดวังชัน
ตอนที่ 30 กองพันปราจีนบุรี
ตอนที่ 31 เสื่อกกบ้านบางพลวง
ตอนที่ 32 วัดบางแตน

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี


แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี
------------------------------

ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสาร"

ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสาร"
------------------------------

คุณธรรมหลัก 4 ประการ

คุณธรรมหลัก 4 ประการ


 



ประวัตินายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์
นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี


สรุปสาระสำคัญมอบนโยบาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

หลัก 3 ส 1 ป


ประวัตินายอนุชิต สังฆสุวรรณ
นายอนุชิต สังฆสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี




นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี



โครงการพุทธอุทยานโลก



สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

อพ.สธ.จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

GD Catalog ระดับพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

KM จังหวัดปราจีนบุรี



ฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต”

13ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

สารคดีฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ

E-bookสมุดโทรศัพท์มหาดไทย2565

คลังข่าวมหาดไทย

ข้อสั่งการจากการประชุม ครม.

Gov Channel





มหาดไทยทีวี

E-learning พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์การสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี
................................


+++
+++++ เว็บไซต์สำคัญ +++++++
สนง.ก.พ.ร.
สนง.ก.พ.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงมหาดไทย

สนง.คณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง


 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
สหกรณ์ มท.
เน็คเทค
สายด่วนรัฐบาล
สาระดีๆ จากศาลปกครอง

เว็บไซต์จังหวัดปราจีนบุรี (Prachin Buri Province Website)
จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3745-4005-6 หมายเลขโทรสาร 0-3745-4004
ที่อยู่ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
แผนที่เส้นทางมาศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รับส่งหนังสือราชการ E-mail : [email protected]

เสนอแนะ/ติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ E-mail :
p[email protected]
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixel