คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี (ระลอกใหม่)
48. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1476/2564 ลว. 24 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
47. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1440/2564 ลว. 20 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
46. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1403/2564 ลว. 16 พฤษภาคม 2564
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
45. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1390/2564 ลว. 14 พฤษภาคม 2564
เรื่อง การขยายระยะเวลา มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
44. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1275/2564 ลว. 29 เมษายน 2564
เรื่อง ปิดสถานที่ราชการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
43. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1274/2564 ลว. 30 เมษายน 2564
เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
42. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1268/2564 ลว. 30 เมษายน 2564
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
41. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1253/2564 ลว. 29 เมษายน 2564
เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
40. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1216/2564 ลว. 23 เมษายน 2564
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
39. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1181/2564 ลว. 21 เมษายน 2564
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
38. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1180/2564 ลว. 21 เมษายน 2564
เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนักของตน
37. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1153/2564 ลว. 17 เมษายน 2564
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
36. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1145/2564 ลว. 15 เมษายน 2564
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
35. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1144/2564 ลว. 10 เมษายน 2564
เรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี (ระลอกสอง)
34. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1053/2564 ลว. 31 มีนาคม 2564
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564)
33. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1052/2564 ลว. 31 มีนาคม 2564
เรื่อง มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นของจังหวัดปราจีนบุรี
32. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 563/2564 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นของจังหวัดปราจีนบุรี
31. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 368/2564 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อการทำงานข้ามจังหวัด
30. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 292/2564 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง มาตรการตรวจคัดกรอง ติดตามกำกับ กรณีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม
29. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 290/2564 ลว. 30 มกราคม 2564
เรื่อง มาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่จำเป็นของจังหวัดปราจีนบุรี
28. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 39/2564 ลว. 7 มกราคม 2564
เรื่อง มาตรการเข้า – ออกในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
27. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 24/2564 ลว. 5 มกราคม 2564
เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมสูงสุด เพิ่มเติม
26. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 12/2564 ลว. 4 มกราคม 2564
เรื่อง จัดตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
25. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2/2564 ลว. 3 มกราคม 2564
เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมสูงสุดและสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

24. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1/2564 ลว. 2 มกราคม 2564
เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) เชิงรุกในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
23. ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 31 ธันวาคม 2563
เรื่อง การบริหารจัดการพื้นที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปราจีนบุรี

22. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 4269/2563 ลว. 30 ธันวาคม 2563
เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัด
21. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 4228/2563 ลว. 25 ธันวาคม 2563
เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า - ออกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

20. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 4200/2563 ลว. 23 ธันวาคม 2563
เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัด
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี (ระลอกแรก)
19. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2863/2563 ลว. 2 กันยายน 2563
เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

18. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2535/2563 ลว. 1 สิงหาคม 2563
เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
17. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1860/2563 ลว. 30 มิถุนายน 2563
เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

16. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1663/2563 ลว. 14 มิถุนายน 2563
เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
15. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1546/2563 ลว. 31 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

14. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1341/2563 ลว. 16 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติม)
13. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1340/2563 ลว. 16 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

12. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1270/2563 ลว. 2 พฤษภาคม 2563
เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
11. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1269/2563 ลว. 2 พฤษภาคม 2563
เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

10. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1067/2563 ลว. 16 เมษายน 2563
เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
9. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1033/2563 ลว. 13 เมษายน 2563
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

8. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 996/2563 ลว. 9 เมษายน 2563
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
7. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 993/2563 ลว. 9 เมษายน 2563
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

6. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 969/2563 ลว. 5 เมษายน 2563
เรื่อง
คำสั่งตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ห้ามรถเร่หรือรถที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันวิ่งจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค)
5. คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 967/2563 ลว. 3 เมษายน 2563
เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย

4. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 4/2563 ลว. 30 มีนาคม 2563
เรื่อง
สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพิ่มเติม
3. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 3/2563 ลว. 26 มีนาคม 2563
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี เพิ่มเติม

2. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2/2563 ลว. 23 มีนาคม 2563
เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพิ่มเติม
1. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1/2563 ลว. 18 มีนาคม 2563
เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัด