การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดปราจีนบุรี

O1 โครงสร้าง
| โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของจังหวัดปราจีนบุรี |
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
| ข้อมูลผู้บริหาร |
O3 อำนาจหน้าที่
| อำนาจหน้าที่ของจังหวัด |
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
| แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี |
O5 ข้อมูลการติดต่อ
| ข้อมูลการติดต่อ |
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
| กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
| ข่าวประชาสัมพันธ/ประกาศ |
O8 Q&A
| ถาม - ตอบ สนทนา จังหวัดปราจีนบุรี |
O9 Social Network
| Social Network |
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
| แผนปฏิบัติราชการประจำปี |
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
| รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก |
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
| รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
| คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานจังหวัดปราจีนบุรี |
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

| คู่มือการให้บริการประชาชนของหน่วยงานจังหวัดปราจีนบุรี |

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
| ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก |
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
| รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ |
O17 E-Service
| E-services |
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
| รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก |
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
| รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
| แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
| ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
| สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก |
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
| รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
| นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
| การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| หลักเณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดปราจีนบุรี |
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
| รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดปราจีนบุรี |
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
| แนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน จังหวัดปราจีนบุรี |
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
| ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จังหวัดปราจีนบุรี |
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
| สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 15 มีนาคม 2565
|
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
| ถาม - ตอบ สนทนา จังหวัดปราจีนบุรี |
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
| นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) |
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
| การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร |
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
| การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
| การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
| การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
| การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 |
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
| รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
|
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
| รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) |
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
| มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จังหวัดปราจีนบุรี |
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
| ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
|