การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดปราจีนบุรี

EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของจังหวัด
| ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดปราจีนบุรี |
EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
| ประวัติความเป็นมา | โครงสร้างการบริหารงาน | รายนามผู้ว่าราชการจังหวัด | คณะผู้บริหาร | หัวหน้าส่วนราชการ | ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต | คำขวัญประจำจังหวัด | ดอกไม้ประจำจังหวัด | ตราประจำจังหวัด | ธงประจำจังหวัด | อำนาจหน้าที่ของจังหวัด | ภารกิจหลักของจังหวัด | นโยบายและยุทธศาสตร์ | วัฒนธรรมองค์กร | ค่านิยมหลักขององค์กร | แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 | แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 | การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี | จัดซื้อจัดจ้างจังหวัดปราจีนบุรี | ข่าว/กิจกรรม หนังสือราชการ ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ |
EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 
EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 
EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
 
EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง
| คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน หนังสือสั่งการ เรื่องการจัดหาพัสดุโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิธีการ ขั้นตอน และผู้มีหน้าที่ดำเนินการ |
EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
| ภาพถ่ายหน้าจอระบบของกรมบัญชีกลาง | การปิดประกาศ ณ สถานที่ของหน่วยงาน | URL เครือข่ายจังหวัด |
EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
| ฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 (งบพัฒนาจังหวัด) | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 |
EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
| แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 |
EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
| ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา สรุปภาพรวมการประเมินผลโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2561 |
EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
| ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
|
EB5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 
EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อสาธารณชน
| ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน |
EB7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด
 
EB8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
| ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส |
EB9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด
 
EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด
 
EB10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด
 
EB11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
 
EB11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผน ที่เกี่ยวข้อง
 
EB12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
EB12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดง ขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
| คู่มือการให้บริการประชาชนของหน่วยงานจังหวัดปราจีนบุรี |