2 กรกฎาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
นำคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ 61 ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ อ่านต่อ >>
1 กรกฎาคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจำปี 2565 อ่านต่อ >>
1 กรกฎาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานพิธีกล่าวให้โอวาทเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
อ่านต่อ >>
30 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรอง
การขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
30 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเปิดเมือง
ท่องเที่ยวปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
30 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุม ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
30 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2565 อ่านต่อ >>
29 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุม ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
29 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัด
กระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
29 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุม ก.ท.จ.ปราจีนบุรี ประจำเดือน
มิถุนายน 2565 อ่านต่อ >>
29 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
29 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนแผน
การจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2560 - 2565 สู่การปฏิบัติ อ่านต่อ >>
29 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดิน
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
29 มิถุนายน 2565 ผู้บังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบ
เครื่องหมาย อ่านต่อ >>
28 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อยจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมอัดคลิปสั้นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ประชาชนเข้าร่วมโครงการงดเหล้า เข้าพรรษาประจำปี
2565 อ่านต่อ >>
28 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
28 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็น​ประธาน​การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ประจำเดือนมิถุนายน 2565 อ่านต่อ >>
28 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็น​ประธาน​การประชุมหัวหน้า​ส่วน​ราชการ​​สังกัด
กระทรวง​มหาดไทย​ และนายอำเภอ ประจำเดือน
มิถุนายน 2565 อ่านต่อ >>
27 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของ สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
27 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6 อ่านต่อ >>
26 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานพิธีเปิดงานกระท้อนหวาน ผลไม้และ
ไม้พันธุ์ดี ปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 อ่านต่อ >>
25 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ สำรวจเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ อ่านต่อ >>
24 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเชิง
ป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีช้างป่า)
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
23 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ
เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว (ธรรมยุต)
เจ้าอาวาสวัดหนองจรเข้ อ่านต่อ >>
23 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
การบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด และ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับ
จังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
23 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาเศรษฐกิจและการคลัง
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ >>
22 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
22 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
ให้กับผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ อ่านต่อ >>
22 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ่านต่อ >>
21 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคา
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
21 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหา
เกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับ
จังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
20 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ อ่านต่อ >>
17 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานวันกระท้อนหวาน
และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมหิ่งห้อย อ่านต่อ >>
17 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า อ่านต่อ >>
17 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เข้าร่วมโครงการสัมนา “แนวทางการบูรณาการ
โครงการจัดตั้งศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ”
อ่านต่อ >>
17 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับ
นายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และ
องค์กรภาคีเครือข่าย อ่านต่อ >>
16 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมหิ่งห้อย อ่านต่อ >>
16 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานกรรมการในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 อ่านต่อ >>
16 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็น​ประธาน​การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย
แก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
16 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
16 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน บริเวณสี่แยกดงบัง ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 33 (สายใหม่) อ่านต่อ >>
14 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑
อ่านต่อ >>
14 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการตรวจโรงฆ่าสัตว์ เพื่อพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (สุกร) อ่านต่อ >>
14 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการตรวจโรงฆ่าสัตว์ เพื่อพิจารณา
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (สัตว์ปีก)
อ่านต่อ >>
13 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
13 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง
แห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2565 อ่านต่อ >>
13 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120"
อ่านต่อ >>
10 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้อำนวยการและ
เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
10 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เข้าร่วมพิธีเปิด "โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี
สู่ความเข้มแข็งในชุมชน" อ่านต่อ >>
10 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดรวมใจ
สร้าง/ซ่อมบ้านผู้ยากไร้เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติฯ
อ่านต่อ >>
10 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกรายชื่อ
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านต่อ >>
10 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ ผู้อำนวยการ
อาจารย์ พนักงาน ลูกจ้างของวิทยาลัยการแพทย์
แผนไทยอภัยภูเบศร อ่านต่อ >>
9 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
จัดแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรม Durian Run วิ่งฟินกินทุเรียน
@Prachinburi อ่านต่อ >>
9 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
/ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ปราจีนบุรี และคณะ ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการ
"กาชาดรวมใจ ซ่อมบ้านผู้ยากไร้ เทิดไท้
เฉลิมพระเกียรติ" อ่านต่อ >>
9 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
9 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน
2565 อ่านต่อ >>
8 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
มอบเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ
ข้าราชการฝ่ายปกครองที่มาร่วมกิจกรรม
“กีฬาสานสัมพันธ์ พี่น้องปกครอง” อ่านต่อ >>
8 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ ร่วมมอบสิ่งของ ณ ฑัณฑสถานเปิด
บ้านเนินสูง อ่านต่อ >>
8 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
8 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริม
และพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยของ
เด็กนักเรียน อ่านต่อ >>
8 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม สนับสนุน
การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
7 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
อ่านต่อ >>
7 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
/ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ปราจีนบุรี และคณะ ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการ
"กาชาดรวมใจ ซ่อมบ้านผู้ยากไร้ เทิดไท้
เฉลิมพระเกียรติ" อ่านต่อ >>
7 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นพุดพิชญา
จำนวน 2,000 ต้น ตามโครงการ 9 ถนนสวย
ด้วยมือเราชาวปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติฯ
อ่านต่อ >>
6 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
กล่าวต้อนรับและร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ
อ่านต่อ >>
6 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคัดเลือกอำเภอนำร่อง
"บำบัดทุกข์ บำรงสุข" บูรณาการและการสร้าง
นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง
กระทรวงมหาดไทย อ่านต่อ >>
6 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เข้าร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ระหว่าง
กระทรวงมหาดไทยกับสหประชาชาติประจำ
ประเทศไทย อ่านต่อ >>
5 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป
สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” อ่านต่อ >>
3 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม
และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ อ่านต่อ >>
3 มิถุนายน 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "สานสัมพันธ์น้องพี่
60 ปี พช." จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
3 มิถุนายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติ และพิธีลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ อ่านต่อ >>