28 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ
ประธานบริหารมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ อ่านต่อ >>
28 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566 - 2570)
อ่านต่อ >>
27 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจและพิจารณาออก
ใบอนุญาตการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามพระราช
บัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ. 2559 อ่านต่อ >>
27 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
บันทึกเทปกล่าวเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดปราจีนบุรี
และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
เลขสวยจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
27 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจและพิจารณาออก
ใบอนุญาตการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามพระราช
บัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ. 2559 อ่านต่อ >>
27 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็น​ประธานการประชุมติดตามการประชุม
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนแห่งชาติ อ่านต่อ >>
27 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
เยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานใบลาน
บ้านทับลาน อ่านต่อ >>
27 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ อ่านต่อ >>
27 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจและพิจารณาออก
ใบอนุญาตการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามพระราช
บัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์
พ.ศ. 2559 อ่านต่อ >>
26 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
26 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาสา
พัฒนาและป้องกันตนเอง อ่านต่อ >>
26 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
26 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
26 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และ
คณะ ร่วมในพิธีมอบบ้านตามโครงการ "วันกาชาด
บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ซ่อมแซมบ้านให้
ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564" อ่านต่อ >>
25 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมและติดตาม
โครงการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์
ช่วยเหลือประชาชน อ่านต่อ >>
25 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อยจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
25 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสถานประกอบการ
แปรรูปอาหารเนื้อสัตว์เพื่อจำหน่ายและเพื่อการบริโภค
อ่านต่อ >>
25 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสถานประกอบการ
แปรรูปอาหารเนื้อสัตว์เพื่อจำหน่ายและเพื่อการบริโภค
ประเภทสัตว์ปีก อ่านต่อ >>
25 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด แก่เกษตรกรผู้ได้รับ
ผลกระทบจากน้ำหลากท่วมบ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่
ตำบลบุฝ้าย และตำบลหนองแก้ว อ่านต่อ >>
25 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ
กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือประชาชน จำหน่ายหมู
เนื้อแดงราคาถูก แก่ประชาชน อ่านต่อ >>
25 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็น​ประธาน​การประชุมคณะกรมการจังหวัด
ปราจีนบุรี ประจำเดือนมกราคม 2565 อ่านต่อ >>
25 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็น​ประธาน​การประชุมหัวหน้า​ส่วน​ราชการ​​สังกัด​
กระทรวง​มหาดไทย​ และนายอำเภอ ประจำเดือน
มกราคม 2565 อ่านต่อ >>
24 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ ร่วมกิจกรรมปลูกถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร
เบอร์ 1 อ่านต่อ >>
24 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
พร้อมคณะ และร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ ร่วมให้การต้อนรับที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนา
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมคณะ อ่านต่อ >>
22 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในการแข่งขันกีฬาดอกปีบเกมส์ อ่านต่อ >>
21 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบ Walk-in
อ่านต่อ >>
21 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ ร่วมมอบสิ่งของและเครื่องอุปโภคให้แก่
ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุ คามิลเลียน
โซเซียลเซนเตอร์ ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
21 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
20 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยบริการชุมชนเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ (ภาคประชาชน)
อ่านต่อ >>
20 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
20 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ​จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
20 มกราคม 2565 ประธานกรรมการมูลนิธิมิราเคิล
ออฟไลฟ์ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ “หนึ่งใจ ช่วยเกษตรกร”
ประจำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
19 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ ร่วมในพิธีมอบบ้านตามโครงการ "วันกาชาด
บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ซ่อมแซมบ้าน
ให้ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564" อ่านต่อ >>
18 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
​และคณะ ร่วมมอบ "ถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญา
เยาวชน" โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน
เขียนภาษาไทย สภากาชาดไทย อ่านต่อ >>
18 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด​
ปราจีนบุรี และคณะ ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช อ่านต่อ >>
17 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็น​ประธาน​การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
​ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
17 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจและพิจารณา
ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ อ่านต่อ >>
17 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
​และคณะ ร่วมมอบ "ถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญา
เยาวชน" โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน
เขียนภาษาไทย สภากาชาดไทย อ่านต่อ >>
17 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนงาน
การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
17 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด​
​ปราจีนบุรี และคณะ ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหง
มหาราช อ่านต่อ >>
16 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
14 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานและให้กำลังใจแก่
ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
14 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนฯ อ่านต่อ >>
14 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
มอบนมยูเอชที ให้แก่ผู้แทนนายอำเภอศรีมโหสถ
สำหรับนำไปมอบให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ป่วยติดเตียงฯ อ่านต่อ >>
14 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมการประชุมชี้แจง 9 มาตรการรองรับสถานการณ์
ขาดเเคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/2565 อ่านต่อ >>
13 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน
ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 อ่านต่อ >>
13 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
13 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ ร่วมในพิธีมอบบ้านตามโครงการ "วันกาชาด
บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ซ่อมแซมบ้านให้
ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564" อ่านต่อ >>
13 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบวงสรวง
เครื่องเกียรติยศประกอบศพ ประจำปี พ.ศ. 2565
อ่านต่อ >>
12 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านต่อ >>
12 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกวัดที่จะ
ดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมและความเป็นไทย อ่านต่อ >>
12 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
11 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการจัดงาน
โครงการเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 36
อ่านต่อ >>
11 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
มอบนมยูเอชทีและขนม สำหรับนำไปมอบให้แก่
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส อ่านต่อ >>
11 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมเพื่อเสนอชื่อประธาน รองประธาน
และคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าปราจีนบุรี 3 อ่านต่อ >>
11 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายหมู่บ้าน/
ชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 อ่านต่อ >>
10 มกราาคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการ”มหาดไทย
สูบส่งน้ำ ส่งสุข คลายทุกข์ คลายแล้ง” ณ บริเวณ
วัดธรรมโพธิ์ศรี (หาดยาง) อ่านต่อ >>
10 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม
อ่านต่อ >>
7 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้บริการประชาชน อ่านต่อ >>
7 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หลังเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2565
พื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี อ่านต่อ >>
7 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หลังเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2565
พื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ อ่านต่อ >>
6 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติตาม
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom อ่านต่อ >>
6 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน
ประจำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
5 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดหา
รายได้ ในวันงานรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
5 มกราคม 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล
และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านต่อ >>
5 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. 2565 อ่านต่อ >>
4 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
2 มกราคม 2565 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ พ.ศ. 2565 อ่านต่อ >>
2 มกราคม 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริม
สิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า วิถีใหม่ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
จุดตรวจหลักและจุดบริการ อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก/จุดอำนวยความสะดวก
การจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก/จุดอำนวยความสะดวก
การจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 และคณะ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลักและจุดบริการ
ตามโครงการ "ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565" อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมป้องกันและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นที่ อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วย
ช่วยประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่ม
ดอกไม้สด เนื่องใน "วันดินโลก" ประจำปี 2564
อ่านต่อ >>
29 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ ร่วมในพิธีมอบบ้านตามโครงการ "วันกาชาด
บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ซ่อมแซมบ้านให้
ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564" อ่านต่อ >>
29 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
และคณะ ร่วมในพิธีมอบบ้านตามโครงการ "วันกาชาด
บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ซ่อมแซมบ้านให้
ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564" อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
นำคณะนักเรียนทุนฯและครูเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เนื่องในวันสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2564 อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2564 อ่านต่อ >>