7 พฤษภาคม 2564 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และ
บุคลากรสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมประชุมออนไลน์ อ่านต่อ >>
7 พฤษภาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อ
พิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง อ่านต่อ >>
6 พฤษภาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และ
มอบชุดอุปโภคบริโภคของเหล่ากาชาดจังหวัด
ปราจีนบุรีให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
บ้านเรือนเสียหายจากเหตุวาตภัย อ่านต่อ >>
6 พฤษภาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยา​อภัย​ภูเบศร
และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร
ทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้า อ่านต่อ >>
5 พฤษภาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
มอบชุดอุปโภคบริโภค จากเหล่ากาชาดจังหวัด
ปราจีนบุรีให้แก่นายอำเภอกบินทร์​บุรี ​อ่านต่อ >>
3 พฤษภาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน
จากวาตภัย ในท้องที่อำเภอศรีมโหสถ อ่านต่อ >>
3 พฤษภาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
ด้านยกระดับประสิทธิภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้านการเกษตร ​อ่านต่อ >>
30 เมษายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ อ่านต่อ >>
30 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รับมอบหนังสือเนื่องในวันกรรมกรสากลปี 2564
จากผู้แทนสมาพันธ์แรงงาน และผู้นำแรงงาน
ในจังหวัดปราจีนบุรี ​อ่านต่อ >>
29 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี มอบ
ของเยี่ยมให้กำลังใจแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
อ่านต่อ >>
29 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมมอบชุดอุปโภคบริโภค สำหรับ
ใช้ในภารกิจในการดูแลรักษาผู้ป่วย และผู้กักตัว
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และผู้ประสบวาตภัย อ่านต่อ >>
29 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)​​ สำหรับประชาชน
​ผู้มาติดต่อราชการ อ่านต่อ >>
29 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมมอบอาหารและชุด care set
สภากาชาดไทย สำหรับใช้ในภารกิจในการดูแล
รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อ่านต่อ >>
28 เมษายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนฯ จังหวัด
​ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและ
สรรหาสตรีไทยดีเด่นระดับจังหวัดปราจีนบุรี​
ประจำปี 2564 อ่านต่อ >>
26 เมษายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะทำงานคัดเลิอกอาสาสมัคร
ดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จังหวัด
​ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
26 เมษายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงาน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
เนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคต​สมเด็จพระนเรศวร ​
​มหาราช" 25 เมษายน 2564 อ่านต่อ >>
23 เมษายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
23 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ​
จังหวัด ในภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อ่านต่อ >>
22 เมษายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
22 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองรายชื่อนักเรียน
ให้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานฯ อ่านต่อ >>
21 เมษายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
21 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จำเลยในคดีอาญา อ่านต่อ >>
14 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด ในภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 อ่านต่อ >>
13 เมษายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ ผ่านระบบ
วิดีทัศน์ทางไกล (VCS) อ่านต่อ >>
12 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด
ปราจีนบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบของให้กำลังใจ
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2564 อ่านต่อ >>
12 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด
ปราจีนบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบของให้กำลังใจ
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2564 อ่านต่อ >>
11 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจเยี่ยมและมอบของให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 2564 อ่านต่อ >>
11 เมษายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
พ.ศ. 2564 จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
10 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมแถลงข่าวผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน
3 ราย อ่านต่อ >>
10 เมษายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เยี่ยมจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ >>
10 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจเยี่ยมและมอบของให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์
2564 อ่านต่อ >>
10 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบของให้กำลังใจ
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ
อ่านต่อ >>
10 เมษายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เยี่ยมจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ >>
10 เมษายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนฯ
อ่านต่อ >>
10 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมตรวจและสังเกตการณ์การประชุมใหญ่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
10 เมษายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ การคัดเลือกสรรหา
กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
9 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ
ในการซื้อขายหัวมันสำปะหลัง อ่านต่อ >>
9 เมษายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการ
ทางวินัยและการให้ออกจากราชการ พนักงานเทศบาล
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
9 เมษายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 7-1/2564 อ่านต่อ >>
9 เมษายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรอง
การขออนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
9 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
8 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด ในภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อ่านต่อ >>
8 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
​คัดเลือก​ คัดสรร นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2564 อ่านต่อ >>
8 เมษายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ สายอาชีพ
Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์
อ่านต่อ >>
8 เมษายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพลังสตรี
พลังฐานราก ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา อ่านต่อ >>
8 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและ
วันครอบครัว ประจำปี 2564 อ่านต่อ >>