24 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุม​คณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
​2019 อ่านต่อ >>
24 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รับมอบน้ำดื่มจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
และคณะ อ่านต่อ >>
24 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายเพื่อป้องกัน
ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ​2019 อ่านต่อ >>
23 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อ่านต่อ >>
23 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมมอบ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ผู้แทนนายอำเภอนาดี
และโรงพยาบาลอำเภอนาดี อ่านต่อ >>
23 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ออกติดตามการเตรียม
จัดตั้งศูนย์พักคอยประจำตำบล อ่านต่อ >>
23 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา อ่านต่อ >>
22 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
22 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 อ่านต่อ >>
22 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
22 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการบริหาร
วัคซีน และแนวทางการฉีดวัคซีน "ชิโนฟาร์ม"
อ่านต่อ >>
22 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และนายอำเภอศรีมโหสถ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ
คัดกรองการเดินทางข้ามเขตจังหวัด อ่านต่อ >>
21 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหา และ
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านต่อ >>
21 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมมอบ
ชุดอุปโภคบริโภค อ่านต่อ >>
21 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ่านต่อ >>
20 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของ
แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่คัดกรองการเดินทาง​
ข้ามเขตจังหวัด อ่านต่อ >>
20 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำรายภาคในพื้นที่ภาคตะวันออก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อ่านต่อ >>
20 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมบริจาคเงิน
เพื่อซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน อ่านต่อ >>
19 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมหารือหน่วยงานความมั่นคงฯ เพื่อเพิ่ม
ความเข้มข้นการตรวจคัดกรองฯ อ่านต่อ >>
19 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อ่านต่อ >>
19 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จ​
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อ่านต่อ >>
19 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็น
สำหรับโรงพยาบาลสนามฯ อ่านต่อ >>
17 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ​
จังหวัด ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 อ่านต่อ >>
17 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมประชุมชี้แจงกับกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2565 อ่านต่อ >>
16 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการรับรอง
มูลนิธิสมาคมฯ อ่านต่อ >>
16 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการ
ทางวินัยฯ ของพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
16 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ผู้เสียหาย และค่าทดแทน อ่านต่อ >>
15 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมของ
สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง
อ่านต่อ >>
15 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำพื้นที่
ภาคตะวันออก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ >>
14 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
14 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมมอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่
โรงพยาบาลกบินทร์บุรีเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่านต่อ >>
12 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบชุด careset
และสิ่งของจำเป็นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
และสมาชิกอาสารักษาดินแดนในพื้นที่อำเภอ
ศรีมหาโพธิ อ่านต่อ >>
12 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมมอบถังน้ำอุปโภคบริโภค ในกิจกรรม
"ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม" ของสภากาชาดไทย ประจำปี
2564 อ่านต่อ >>
12 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบชุด careset
และสิ่งของจำเป็นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
และสมาชิกอาสารักษาดินแดนในท้องที่อำเภอ
ประจันตคาม อ่านต่อ >>
9 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ​
จังหวัด ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 อ่านต่อ >>
9 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
9 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รับมอบแอลกอฮอล์ ชุด PPE หน้ากากอนามัย
ถุงมือยางฯ อ่านต่อ >>
8 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
8 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมหารือมาตรการเร่งด่วนในการควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และการรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วย
อ่านต่อ >>
8 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
7 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
7 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่านต่อ >>
6 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย อ่านต่อ >>
6 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องดื่ม
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ อ่านต่อ >>
6 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกเยี่ยมให้กำลังใจการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่านต่อ >>
6 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต
(COVID-19)​ สภากาชาดไทย อ่านต่อ >>
5 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
5 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องดื่มให้แก่
บุคลากรทางการแพทย์ และสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน อ่านต่อ >>
5 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมมอบ
หน้ากากอนามัยชนิดผ้า อ่านต่อ >>
5 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2565 อ่านต่อ >>
5 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกเยี่ยมให้กำลังใจการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่านต่อ >>
3 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อ่านต่อ >>
3 กรกฎาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม “ปราจีนประชารักษ์”
อ่านต่อ >>
2 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวคุณตา
อายุ 82 ปี และคุณยาย อายุ 84 ปี อ่านต่อ >>
2 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ อ่านต่อ >>
2 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
พระราชทานฯ อ่านต่อ >>
1 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมแถลงข่าวการจับกุมเครือข่าย
ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ อ่านต่อ >>
1 กรกฎาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
บ้านแหลมหิน อ่านต่อ >>
30 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัส​
โคโรนา 2019 อ่านต่อ >>
30 มิถุนายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ก.จ.จ. ปราจีนบุรี) อ่านต่อ >>
30 มิถุนายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
30 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัด
ปราจีนบุรี 2 อ่านต่อ >>
29 มิถุนายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี ผ่านระบบฯ
อ่านต่อ >>
29 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือน
มิถุนายน 2564 และการประชุมกรมการจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
28 กรกฎาคม 2564 อ่านต่อ >>
28 มิถุนายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมหน่วยงานความมั่นคง สาธารณสุข แรงงานฯ
เพื่อกำหนดมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานและ
การเดินทางข้ามเขตจังหวัดฯ อ่านต่อ >>
25 มิถุนายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมรับมอบแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด
อ่านต่อ >>
25 มิถุนายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกตรวจติดตามการกำจัดผักตบชวา วัชพืช และ
สิ่งกีดขวางทางน้ำ อ่านต่อ >>
25 มิถุนายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 มิถุนายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ฯ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่อาสาสมัคร​
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อ่านต่อ >>
24 มิถุนายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำ
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
23 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ให้สัมภาษณ์แก่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์​ในประเด็น
ปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่านต่อ >>
23 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่
และการให้บริการประชาชนของสำนักทะเบียน
อำเภอกบินทร์บุรี​ อ่านต่อ >>
23 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต
(COVID-19)​ สภากาชาดไทย อ่านต่อ >>
23 มิถุนายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
23 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ่านต่อ >>
22 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือก​พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ของจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
22 มิถุนายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใน
เรือนจำ อ่านต่อ >>
22 มิถุนายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมพิจารณาการอุทธรณ์คำสั่ง
ทางปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล
อ่านต่อ >>
21 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุม​คณะกรรมการโรคติดต่อ​
จังหวัดในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 อ่านต่อ >>
21 มิถุนายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
21 มิถุนายน 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เปิดอบรมการเสริมสร้างความรู้เพื่อขับเคลื่อน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ >>
21 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎร​อำรุง
และคณะผู้บริหาร ร่วมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียน อ่านต่อ >>