5 มีนาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหมู่บ้านอาสา
พัฒนาและป้องกันตนเอง อ่านต่อ >>
5 มีนาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณา
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่
อ่านต่อ >>
5 มีนาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ
คณะที่ 4 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์
ลักษณวิศิษฏ์)​ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล อ่านต่อ >>
4 มีนาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
4 มีนาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมสร้าง
การรับรู้ให้เกษตรกรก่อนเข้าสู่ฤดูกาลการทำนาปรัง
อ่านต่อ >>
4 มีนาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมหัวหน้าโครงการป่าในเมืองเขาอีโต้ ร่วมลงพื้นที่
สำรวจจุดกลางเต็นท์งาน CAMPPA แคมป์ป๊ะ
อ่านต่อ >>
4 มีนาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมและรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน อ่านต่อ >>
4 มีนาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพัน
ทหารปืนใหญ่ที่ 102 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2
รักษาพระองค์ฯ ครบรอบปีที่ 41 อ่านต่อ >>
4 มีนาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง
สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อ่านต่อ >>
3 มีนาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
อุทรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
3 มีนาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
ในโครงการตามพระราชดำริฯ อ่านต่อ >>
3 มีนาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการพัฒนาพื้นที่
บริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อ่านต่อ >>
3 มีนาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการฝ่าย
นายจ้างและฝ่ายลูกจ้างฯ อ่านต่อ >>
2 มีนาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ​ผ่านระบบวีดิทัศน์​ทางไกล อ่านต่อ >>
2 มีนาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวัน
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564
อ่านต่อ >>
2 มีนาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
พระราชทานฯ อ่านต่อ >>
1 มีนาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อ่านต่อ >>
1 มีนาคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อสนับสนุน
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด
ปราจีนบุรีและสภากาชาดไทย อ่านต่อ >>
1 มีนาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วย นายอำเภอศรีมโหสถ ร่วมตรวจเยี่ยม
การรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับกลุ่ม
ผู้ไม่มี สมาร์ทโฟน และผู้ต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ อ่านต่อ >>
1 มีนาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมงานมุทิตาจิต ทำบุญอายุวัฒนมงคล
ครบรอบ 77 ปี เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี​ อ่านต่อ >>
25 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ภาคประชาสังคม อ่านต่อ >>
25 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ"พระบิดา
แห่งสหกรณ์ไทย" อ่านต่อ >>
25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์
และพิธีเวียนเทียน ในงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน
ครั้งที่ 35 อ่านต่อ >>
24 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อม
และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ >>
24 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 และมอบนโยบายแนวทาง
การเป็นผู้ประกอบการยุค 4.0 อ่านต่อ >>
24 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เปิดโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในทางน้ำ
ชลประทาน อ่านต่อ >>
24 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ "วันรณรงค์
ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2564" อ่านต่อ >>
23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อ่านต่อ >>
23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 อ่านต่อ >>
22 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
22 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ติดตามการลงทะเบียนโครงการ "ม.33 เรารักกัน"
อ่านต่อ >>
22 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และนายอำเภอศรีมหาโพธิ ออกเยี่ยมการรับลงทะเบียน
โครงการ "เราชนะ" ให้แก่กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนฯ และ
ออกเยี่ยมผู้พิการ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อ่านต่อ >>
22 กุมภาพันธ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และนายอำเภอบ้านสร้างบ้านสร้าง ตรวจเยี่ยม
การให้บริการประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอ
บ้านสร้าง อ่านต่อ >>
22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่
อ่านต่อ >>
20 กุมภาพันธ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ให้การต้อนรับรองประธานกรรมการโครงการ
พัชรสุธาคชานุรักษ์ ประธานเปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมช้างป่า
อ่านต่อ >>
19 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
19 กุมภาพันธ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และนายอำเภอศรีมโหสถ ออกเยี่ยมติดตามการรับ
ลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ" ให้แก่กลุ่มผู้ไม่มี
สมาร์ทโฟน และผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อ่านต่อ >>
18 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิจคนพิการประจำจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
18 กุมภาพันธ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
17 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายดำเนินงาน
คณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
17 กุมภาพันธ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ่านต่อ >>
17 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุน
บูรณะศาสนสถาน ประจำปี 2564 อ่านต่อ >>
17 กุมภาพันธ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานถวายโฉนดที่ดินเป็นที่ธรณีสงฆ์
วัดกระทุ่มแพ้ว อ่านต่อ >>
16 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
อ่านต่อ >>
16 กุมภาพันธ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคา
ค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน อ่านต่อ >>
16 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
16 กุมภาพันธ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยรับบริจาคโลหิตของ
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัย​ภูเบศร อ่านต่อ >>
16 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมการรับลงทะเบียนโครงการ
เราชนะ สำหรับประชาชนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน​ และไม่มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อ่านต่อ >>
15 กุมภาพันธ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมชาวบ้านที่เสียชีวิตจากเหตุ
ช้างป่าที่ออกมาหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทำร้าย
อ่านต่อ >>
15 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกติดตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาช้างป่า
อ่านต่อ >>
15 กุมภาพันธ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจเยี่ยมการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ
สำหรับประชาชนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน​ และไม่มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ อ่านต่อ >>
15 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการบริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ อ่านต่อ >>
15 กุมภาพันธ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์และมอบแนวทางการปฏิบัติงาน
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมา
ลงทะเบียนโครงการเราชนะ อ่านต่อ >>
15 กุมภาพันธ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร
โครงการพระราชทานฯ อ่านต่อ >>
11 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลกองพลทหารราบที่ 2
รักษาพระองค์ ครบรอบ 110 ปี อ่านต่อ >>
10 กุมภาพันธ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานและ
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการฟื้นฟูกิจกรรมและ
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์
อ่านต่อ >>
9 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการเร่งด่วนเพื่อ
เก็บกักน้ำในฤดูฝน และโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และน้ำท่วมฯ ปี 2563 อ่านต่อ >>
9 กุมภาพันธ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563
อ่านต่อ >>
9 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคัดเลือกข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
9 กุมภาพันธ 2564 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ออกเยี่ยม
การรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ อ่านต่อ >>
9 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
9 กุมภาพันธ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการจัดการเลือกตั้ง
สหกรณ์ครู ภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดต่อ
Covid -19 อ่านต่อ >>
8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยม มอบเงินช่วย ถุงยังชีพ
และสิ่งของจำเป็น แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ
ที่ยากไร้ ขาดแคลน และด้อยโอกาส อ่านต่อ >>
8 กุมภาพันธ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกสังเกตการณ์และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
อ่านต่อ >>
8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วย​ นายอำเภอบ้านสร้าง​ ร่วมออกสังเกตการณ์​
และเยี่ยมให้กำลังใจ​เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์
ประสานงานการเลือกตั้ง อ่านต่อ >>
5 กุมภาพันธ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ และร่วมรับฟังการชี้แจงนโยบาย
การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน ​
อ่านต่อ >>
5 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>