19 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองการเดินทาง
ข้ามจังหวัดฯ อ่านต่อ >>
19 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ออกตรวจเยี่ยม
สถานีรถไฟปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
19 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไก
การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
อ่านต่อ >>
19 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมการป้องกันไฟไหม้บ่อขยะและการแก้ไขปัญหา
ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
อ่านต่อ >>
19 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่ เพื่อหา
แนวทางในการพื้นฟูและพัฒนาพื้นที่โครงการ
ส่วนพระองค์ฯ อ่านต่อ >>
18 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน อ่านต่อ >>
18 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรฯ อ่านต่อ >>
18 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ่านต่อ >>
17 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อ่านต่อ >>
15 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบ
เท้าเหยียบ ของสภากาชาดไทย อ่านต่อ >>
15 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน
ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม
ราชูปถัมป์ อ่านต่อ >>
15 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน
ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม
ราชูปถัมป์ อ่านต่อ >>
15 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
รับมอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัด
กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน
อ่านต่อ >>
14 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับ
พล.อ.ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร
และคณะ อ่านต่อ >>
14 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
14 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้
KBO การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อ่านต่อ >>
14 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
อ่านต่อ >>
12 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองฯ ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 อ่านต่อ >>
12 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมหารือหน่วยงานความมั่นคงฯ
อ่านต่อ >>
12 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างจริยธรรม
ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน​ประจำปี 2564
อ่านต่อ >>
11 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมหารือกับผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา ​2019
ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
11 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และนายอำเภอบ้านสร้าง ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ
คัดกรองฯ (ระดับอำเภอ) อ่านต่อ >>
11 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ
อ่านต่อ >>
10 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรประจำศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
9 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่บุคลากรซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ให้บริการประชาชนและภารกิจอื่นๆ
ในวันหยุดราชการ
อ่านต่อ >>
8 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมแถลงข่าวผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ รายที่ 8
ของจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
8 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และนายอำเภอประจันตคาม ออกตรวจสอบ
การปิดสนามชนไก่ฯ
อ่านต่อ >>
8 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และนายอำเภอศรีมโหสถ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ
คัดกรองฯ (ระดับอำเภอ) อ่านต่อ >>
8 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และนายอำเภอศรีมโหสถ ออกตรวจสอบการปิด
สนามชนไก่
อ่านต่อ >>
7 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 อ่านต่อ >>
7 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกติดตามการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข
ของส่วนราชการฯ
อ่านต่อ >>
7 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกเยี่ยมการรับบริจาคโลหิตฯ อ่านต่อ >>
6 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โคโรนา
2019
อ่านต่อ >>
6 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกเยี่ยมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และ
ตรวจอาคารสถานที่ โรงนอน ห้องน้ำ พื้นที่โดยรอบ
อ่านต่อ >>
5 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
รับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล้วงล้ำลำน้ำ
อ่านต่อ >>
5 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมแถลงข่าวกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
5 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อ่านต่อ >>
4 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ประจำจุดตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด
อ่านต่อ >>
4 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล
อ่านต่อ >>
4 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
อ่านต่อ >>
4 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานพิธีปิดการอบรมผู้ต้องขังตามโครงการ
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวฯ
อ่านต่อ >>
3 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกติดตามสภาพปริมาณการจราจรในเส้นทางหลัก
และตรวจเยี่ยมการบูรณาการกำลังฯ อ่านต่อ >>
1 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนายอำเภอศรีมโหสถ ร่วมตรวจเยี่ยมและ
มอบสิ่งของ​ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประจำจุดตรวจหน้าที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ
อ่านต่อ >>
1 มกราคม 2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
1 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยนายอำเภอบ้านสร้าง ร่วมตรวจเยี่ยมและ
มอบสิ่งของ​ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประจำจุดตรวจฯ หน้าสำนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาบ้านสร้าง
อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
และลงพื้นที่เพื่อติดตามแนวคิดการขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกันระดับพื้นที่ อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการประชาชน ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จุดทุ่งโพธิ์ และ
จุดบุพราหมณ์
อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วย นายอำเภอศรีมหาโพธิ ร่วมตรวจเยี่ยมและ
มอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ
จุดตรวจและจุดบริการประชาชนกรอกสมบูรณ์
อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วย นายอำเภอศรีมหาโพธิ ร่วมตรวจเยี่ยมและ
มอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ
จุดตรวจฯ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วย นายอำเภอศรีมหาโพธิ ร่วมตรวจเยี่ยมและ
มอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ
จุดตรวจและจุดบริการประชาชนหน้าเทศบาลตำบล
ศรีมหาโพธิ อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วย นายอำเภอศรีมหาโพธิ ร่วมตรวจเยี่ยมและ
มอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ
จุดตรวจและจุดบริการประชาชนบ้านท่าอุดม
อ่านต่อ >>
31 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และนายอำเภอบ้านสร้าง ออกตรวจการปิดสนามชนไก่
สนามคัดเลือกไก่ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินการตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด ในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
อ่านต่อ >>
30 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงาน
นอกระบบจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
29 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และนายอำเภอศรีมโหสถ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/
จุดบริการด่านชุมชน
อ่านต่อ >>
29 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการประชาชน ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ในเขตพื้นที่อำเภอ
ประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ อ่านต่อ >>
29 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี และประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อยจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
29 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี​
อ่านต่อ >>
29 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือน
ธันวาคม 2563
อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER
ONE จังหวัดปราจีนบุรี​ อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมประชุมรับทราบนโยบายในพิธีเปิด
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
อ่านต่อ >>
28 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ่านต่อ >>
26 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ ตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
บูรณาการกำลังฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ตำรวจ
ทหาร อาสาสมัครฯ ออกตรวจติดตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมผู้ประกอบการฯ เพื่อชี้แจงสถานการณ์โรคและ
สร้างการรับรู้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ ตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)​ ​จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
และรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมต้อนรับและ
หารือข้อราชการกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ 9
อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดศูนย์สั่งการ CCTV ภูธร
จังหวัดปราจีนบุรี​ และพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้าง
อาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
และผู้เกี่ยวข้อง อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
24 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ภัยคุกคามระดับ
ความรุนแรงด้านความมั่นคง ระดับจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
23 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
23 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
23 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการ
หน่วยบำบัดทุกข์ฯ อ่านต่อ >>
22 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการ
และสถานศึกษาดีเด่นด้านต่างๆ อ่านต่อ >>
22 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ อ่านต่อ >>
22 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พบปะกับคณะทูตวัฒนธรรมแห่งสยามจังหวัดปราจีนบุรี
และครอบครัว อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานการประชุมคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล และคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
ออกตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ใน
สถานประกอบการ โรงงาน และกลุ่มแรงงานต่างด้าว
อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
ประชุมมอบแนวทางการควบคุมสถานการณ์และ
การป้องกันโรคโควิด-19 อ่านต่อ >>
21 ธันวาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตพื้นที่การวางและจัดทำผังเมืองรวม
ชุมชนศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>