1 มิถุนายน 2563 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
มอบแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบพร้อมขวดบรรจุและหน้ากาก
อนามัยแบบผ้า ตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย อ่านต่อ >>
1 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ในภาวะ
ฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่านต่อ >>
1 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีปล่อยแถวขบวนรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
1 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำข้าวสาร
และเครื่องบริโภค เติมตู้ปันสุข ในพื้นที่อำเภอเมือง​ปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
29 พฤษภาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดประชุม
ชี้แจงมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) แก่ผู้ประกอบการร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมฯ
อ่านต่อ >>
29 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ
แก่นักเรียนครอบครัว​ยากจนของจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 พฤษภาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
เปิดการประชุมชี้แจงมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 แก่ผู้ประกอบการ อ่านต่อ >>
28 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 พฤษภาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ผู้บริหาร ร่วมรับมอบน้ำดื่ม จากผู้แทนบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์
จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ >>
28 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและ
นายอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 อ่านต่อ >>
27 พฤษภาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
27 พฤษภาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
27 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมรับมอบ
ข้าวสาร จาก บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)​ จำกัด อ่านต่อ >>
27 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
27 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
27 พฤษภาคม 2563 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ มอบชุดธารน้ำใจ
สภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส โควิค-19 ในพื้นที่อำเภอประจันตคาม อ่านต่อ >>
27 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมนำ
ข้าวสาร และอาหารแห้ง เติมตู้ปันสุข ในพื้นที่อำเภอเมือง​ปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
27 พฤษภาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว
ระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
26 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุม​คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองกี่
อ่านต่อ >>
26 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุม​คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการพัฒนาการ​บริหาร
งานยุติธรรมระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
26 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบาย
การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบ VCS ของ
กระทรวงมหาดไทย อ่านต่อ >>
26 พฤษภาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
25 พฤษภาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประชุม
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัด
ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
25 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ
ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 อ่านต่อ >>
22 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดการประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
22 พฤษภาคม 2563 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ
สภากาชาดไทย หน้ากากอนามัยแบบผ้า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
จากแอลกอฮอล์ อ่านต่อ >>
22 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีลงนามความร่วมมือโครงการสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้า
ด้วยกลไกประชารัฐ อ่านต่อ >>
22 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีรับมอบผลิตภัณฑ์ จากผู้แทนบริษัท เบทาโกรเกษตร
อุตสาหกรรม จำกัด อ่านต่อ >>
22 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำข้าวสาร
และเครื่องบริโภค เติมตู้ปันสุข ในพื้นที่อำเภอเมือง​ปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
21 พฤษภาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
21 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบ
ถุงยังชีพจากผู้บริหารบริษัท เมือง ไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ >>
21 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำข้าวสาร
และถุงเครื่องบริโภค เติมตู้ปันสุข ในพื้นที่อำเภอเมือง​ปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
20 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการประจำจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
20 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบ
ถุงเครื่องบริโภคจากผู้แทน บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด
(มหาชน) อ่านต่อ >>
20 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาท้องถิ่น อ่านต่อ >>
20 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบ
แอลกอฮอล์เจล จากผู้บริหารบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
อ่านต่อ >>
20 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำข้าวสาร
อาหารแห้ง และขนมเยลลี่ เติมตู้ปันสุข ในพื้นที่อำเภอเมือง​ปราจีนบุรี
อ่านต่อ >>
20 พฤษภาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการผู้แทนเกษตรกร
ในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฯ อ่านต่อ >>
19 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2563 อ่านต่อ >>
18 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
พิธีรับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจ) สำหรับตรวจ
รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อ่านต่อ >>
18 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อ่านต่อ >>
16 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) อ่านต่อ >>
15 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีมอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
แก่สถานประกอบกิจการในจังหวัดปราจีนบุรี​ อ่านต่อ >>
15 พฤษภาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย
นายอำเภอกบินทร์บุรี ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกี่เป็นเทศบาลเมือง
หนองกี่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย อ่านต่อ >>
15 พฤษภาคม 2563 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ออกมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ
สภากาชาดไทย อ่านต่อ >>
14 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และ
ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัด
ปราจีนบุรี​ อ่านต่อ >>
14 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมนำไข่ไก่
ข้าวสาร และอาหารแห้ง เติมตู้ปันสุข ในพื้นที่อำเภอเมือง​ปราจีนบุรี
จำนวน 5 จุด อ่านต่อ >>
13 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมนำไข่
ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม และเจลแอลกอฮอล์ เติมตู้ปันสุข
อ่านต่อ >>
13 พฤษภาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ออกตรวจ
ประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 อ่านต่อ >>
13 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมหารือ
กับผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 และคณะ ในการลงพื้นที่
ปฏิบัติภารกิจสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน อ่านต่อ >>
13 พฤษภาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ออกมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ
สภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
อ่านต่อ >>
13 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมทบทวนแผนชุมชนและการจัดระเบียบระยะห่าง
สังคม Social Distancing to New Normal ต้านภัยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโค​โร​นา​ 2019 อ่านต่อ >>
12 พฤษภาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วม
ประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย อ่านต่อ >>
12 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด อ่านต่อ >>
12 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุม​คณะกรรมการโรคติดต่อ​จังหวัด ในภาวะ​ฉุกเฉิน​ กรณี​
โรค​ติดเชื้อไวรัส​โคโรน่า 2019 (COVID-19) อ่านต่อ >>
12 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี และผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ศรีมหาโพธิ​ ร่วมแถลงข่าวกรณีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายที่ 9 ของจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
12 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมบริจาค
โลหิต ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยา​
อภัย​ภูเบศร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
อ่านต่อ >>
“วิถีแห่งการแบ่งปัน” New Normal สังคมแห่งความพอเพียง วิถีใหม่หลังภัยโควิด-19 อ่านต่อ >>
8 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
8 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
รับมอบแอลกอฮอล์ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ >>
7 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมพิจารณากลั่นกรองรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิได้รับ
พระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563 อ่านต่อ >>
7 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่
ชลประทานบางพลวง อ่านต่อ >>
7 พฤษภาคม 2563 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับมอบชุดธารน้ำใจจาก
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย
อ่านต่อ >>
5 พฤษภาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วม
ประชุมผ่านวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) จากกระทรวงมหาดไทย
อ่านต่อ >>
5 พฤษภาคม 2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
5 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ในภาวะ
ฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
อ่านต่อ >>
2 พฤษภาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมคณะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองฯ อ่านต่อ >>