15 มีนาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานรับฟังแนวทาง การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล อ่านต่อ >>
15 มีนาคม 2561 รองผู้ว่าาชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2561 อ่านต่อ >>
14 มีนาคม 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย สานพลังประชารัฐ (คสป.) ครั้งที่ 2/2561 อ่านต่อ >>
14 มีนาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน แสง สี เสียง เมืองปราจีนบุรี ร่วมประชุมพิจารณาหารือติดตามความก้าวหน้า ในการจัดงาน อ่านต่อ >>
14 มีนาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานีสูบน้ำชั่วคราว ตำบลบางบริบูรณ์ อ่านต่อ >>
13 มีนาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด อ่านต่อ >>
13 มีนาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรมพบผู้นำท้องถิ่นยามเช้า (Informal Morning brief) อ่านต่อ >>
13 มีนาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด ปราจีนบุรี และคณะ รับมอบเงินบริจาคเนื่องในงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัด ปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
13 มีนาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการลุ่มน้ำปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561 อ่านต่อ >>
13 มีนาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสเปิดที่ทำการศาลจังหวัดปราจีนบุรีหลังใหม่ อ่านต่อ >>
13 มีนาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงานประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก อ่านต่อ >>
12 มีนาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีประชุมหารือการตัดเย็บเสื้อผ้า ย้อนยุคตามนโยบายด้านการท่องเที่ยว อ่านต่อ >>
12 มีนาคม 2561 ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงานเลี้ยง พระราชทานอุ่นไอรัก อ่านต่อ >>
12 มีนาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีประชุมเตรียมความพร้อมการจัด กิจกรรมถนนวัฒนธรรมย้อนยุค อ่านต่อ >>
10 มีนาคม 2561 ปราจีนบุรีจัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม "ตลาดน้ำ 4 ภาษา" อ่านต่อ >>
9 มีนาคม 2561 รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านราษฎร์ผู้ประสบเหตุวาตภัย อ่านต่อ >>
9 มีนาคม 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาขออนุญาต สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
9 มีนาคม 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายสิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ำปราจีนบุรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อ่านต่อ >>
8 มีนาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” อ่านต่อ >>
8 มีนาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
8 มีนาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการให้ข่าวสารและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย อ่านต่อ >>
8 มีนาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรมพบผู้นำท้องถิ่นยามเช้า (Informal Morning brief) อ่านต่อ >>
7 มีนาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 อ่านต่อ >>
6 มีนาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น จากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 อ่านต่อ >>
6 มีนาคม 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ต ประชารัฐระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561 อ่านต่อ >>
6 มีนาคม 2561 เลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการ เหล่ากาชาด ให้เกียรติร่วมเป็นผู้รับมอบเงินบริจาค ในงานวันรวมน้ำจสู่กาชาดจังหวัด ปราจีนบุรี ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
6 มีนาคม 2561 เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดป้ายอาคารสำนักงาน เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีและเยี่ยมชมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
6 มีนาคม 2561 ผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถคลินิคจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รักษาฟรี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย อ่านต่อ >>
6 มีนาคม 2561 ปราจีนบุรีจัดพิธีบวงสรวง ใช้อาคารและเปิดป้ายอาคารสำนักงาน เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
5 มีนาคม 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการทางวินัยและ การให้ออกจากราชการของพนักงานเทศบาล จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561 อ่านต่อ >>
5 มีนาคม 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า อ่านต่อ >>
2 มีนาคม 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาท สตรี ระดับจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2561 อ่านต่อ >>
2 มีนาคม 2561 จังหวัดปราจีนบุรีเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ถนนวัฒนธรรมย้อนยุค อ่านต่อ >>
2 มีนาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานปิดงานเทศกาล มาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32 ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
2 มีนาคม 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ่านต่อ >>
2 มีนาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานมอบเงินกู้ยืมทุน ประกอบอาชีพผู้สูงอายุประเภทรายบุคคล และโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ผู้สูงอายุ อ่านต่อ >>
2 มีนาคม 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีถวาย เครื่องราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
1 มีนาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 อ่านต่อ >>
1 มีนาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา อ่านต่อ >>
28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดงานมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32 อ่านต่อ >>
28 กุมภาพันธ์ 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อ่านต่อ >>
28 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดปราจีนบุรีประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการขยะ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อ่านต่อ >>
28 กุมภาพันธ์ 2561 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีนำคณะกรรมาธิการ การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ่านต่อ >>
28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าศึกษารวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศึกษา การจัดการ ป่าในกรุง และการจัดการขยะของจังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
28 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม การประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ อ่านต่อ >>
28 กุมภาพันธ์ 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีต้อนรับ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงานและคณะ อ่านต่อ >>
28 กุมภาพันธ์ 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์เขตตรวจราชการที่ 6 อ่านต่อ >>
28 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรมพบผู้นำท้องถิ่น ยามเช้า (Informal Morning brief) อ่านต่อ >>
28 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่ พระภิกษุ สามเณร เนื่องในเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32 อ่านต่อ >>
27 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี มอบทุนมูลนิธิ ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จำนวน 3 ราย อ่านต่อ >>
27 กุมภาพันธ์ 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีตรวจสถานที่จัดงานเทศกาล มาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32 อ่านต่อ >>
26 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการทำงานของ แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยจังหวัดปราจีนบุรีครั้งที่ 2/2561 อ่านต่อ >>
26 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ "พระบิดาแห่ง การสหกรณ์ไทย" เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาต อ่านต่อ >>
26 กุมภาพันธ์ 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับผู้แทนจาก นครฉางชุน อ่านต่อ >>
25 กุมภาพันธ์ 2561 แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอุทยานประวัติศาสตร์ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี ทวีภักดิ์ - ราษฏร์จงรัก สถาบัน อ่านต่อ >>
25 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่ พระภิกษุสามเณร เนื่องในเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32 อ่านต่อ >>
24 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการออกแบบการจัด ประสบการณ์เรียนรู้ให้สอดคล้องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อ่านต่อ >>
24 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุ สามเณร เนื่องในเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32 อ่านต่อ >>
23 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อน สวัสดิการชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561 อ่านต่อ >>
23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
23 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาที่ดิน และสินทรัพย์ จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
23 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด อ่านต่อ >>
23 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ มอบเงิน สงเคราะห์เด็กในครอบครัว ช่วยเหลือเด็กคลานแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน จำนวน 6 ตำบล อ่านต่อ >>
23 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เยี่ยมตรวจติดตามผลการเรียน เด็กนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ รายนางสาว สายธาร ดวงดี อ่านต่อ >>
23 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เยี่ยม ตรวจติดตามผลการเรียน เด็กนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ รายเด็กชาย รุ่งโรจน์ เนียงไธสง อ่านต่อ >>
23 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดโครงการรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า อ่านต่อ >>
23 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมหารือเตรียมการต้อนรับคณะกรรมาธิการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ >>
23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องใน เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนครั้งที่ 32 อ่านต่อ >>
23 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ และกองทุนสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ >>
23 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการ ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ่านต่อ >>
22 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
22 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสนับสนุน ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์เรียนรู้เชิงคุณภาพ อ่านต่อ >>
22 กุมภาพันธ์ 2561 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อ มอบเงินบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย อ่านต่อ >>
22 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
22 กุมภาพันธ์ 2561 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นางสาวบังอร ก่ำนาค อ่านต่อ >>
22 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2561 อ่านต่อ >>
22 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัด ปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2561 อ่านต่อ >>
22 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ปราจีนบุรี (ก.ท.จ.ปราจีนบุรี) อ่านต่อ >>
22 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561 อ่านต่อ >>
22 กุมภาพันธ์ 2561 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต "ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ" อ่านต่อ >>
22 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา เอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561 อ่านต่อ >>
22 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรมพบผู้นำท้องถิ่นยามเช้า (Informal Morning brief) อ่านต่อ >>
21 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดปราจีนบุรี Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 65 ตำบล อ่านต่อ >>
21 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงาน (ก.บ.จ.) จังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561 อ่านต่อ >>
21 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดปราจีนบุรี Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 65 ตำบล อ่านต่อ >>
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมตรวจติดตามผลการเรียน เด็กนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ อ่านต่อ >>
21 กุมภาพันธ์ 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติ หน้าที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ อ่านต่อ >>
21 กุมภาพันธ์ 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติ หน้าที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอ เมืองปราจีนบุรี อ่านต่อ >>
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมตรวจติดตามผลการเรียนเด็กนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ อ่านต่อ >>
21 กุมภาพันธ์ 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ ในพื้นที่ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี อ่านต่อ >>
20 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม พลิกไอเดีย เพิ่มอาวุธ 4.0 อ่านต่อ >>
20 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม จังหวัด ปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561 อ่านต่อ >>
20 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2561 อ่านต่อ >>
20 กุมภาพันธ์ 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 อ่านต่อ >>
20 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวง มหาดไทย และร่างกฎกระทรวง อ่านต่อ >>
20 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ และแนวทางในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี อ่านต่อ >>
19 กุมภาพันธ์ 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) อ่านต่อ >>
19 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ปจ 5-2/2561 อ่านต่อ >>
19 กุมภาพันธ์ 2561 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และคณะ ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32 อ่านต่อ >>
19 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามแนวทางประชารัฐ อ่านต่อ >>
19 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) อ่านต่อ >>
17 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการออกแบบการจัด ประสบการณ์เรียนรู้ให้สอดคล้องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ่านต่อ >>
16 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยว วิถีชุมชนตำบลบ่อทอง ครั้งที่ 1 อ่านต่อ >>
16 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมตรวจติดตามผลการเรียนเด็กนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ่านต่อ >>
16 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดปราจีนบุรีถ่ายทอดนโยบายและชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติงานแก่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จุดที่ 1 อ่านต่อ >>
16 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี 2561 รอบที่ 1 อ่านต่อ >>
16 กุมภาพันธ์ 2561 ปราจีนบุรีจัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนัดพิเศษระหว่าง VIPส่วนราชการ พบกับ VIPตำรวจ อ่านต่อ >>
16 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมตรวจติดตามผลการเรียน เด็กนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ่านต่อ >>
16 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” อ่านต่อ >>
16 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำทีมคณะตรวจเยี่ยม สถานประกอบการในพื้นที่ อำเภอศรีมหาโพธิ (304 Industrial park) อ่านต่อ >>
16 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” อ่านต่อ >>