- ปจ 0017.3/13087 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายทิวา วัชรกาฬ) ลว. 25 กันยายน 2561
- ปจ 0017.4/ว2292 เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ลว. 8 สิงหาคม 2561
- ปจ 0017.2/ว2135 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 24 กรกฎาคม 2561
- ปจ 0017.2/ว2111 เรื่อง ให้เร่งรัดรายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ครั้งที่ 2) ลว. 20 กรกฎาคม 2561 | เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ |
- ปจ 0017.4/ว2070 เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) ลว. 18 กรกฎาคม 2561
- ปจ 0017.2/8570 เรื่อง ประกาศโครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 29 มิถุนายน 2561
- ปจ 0017.2/ว1872 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 26 มิถุนายน 2561
- ปจ 0017.2/ว1871 เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว. 26 มิถุนายน 2561
- ปจ 0017.2/ว1764 เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3/2561) ลว. 15 มิถุนายน 2561
- ปจ 0017.2/ว957 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชกรา พ.ศ. 2540 ลว. 4 เมษายน 2561
- ปจ 0017.3/5414 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 26 เมษายน 2561
- ปจ 0017.2/ว873 เรื่อง การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล ลว. 28 มีนาคม 2561
- ปจ 0017.3/ว648 เรื่อง ขอเชิญชวนแต่งกายชุดย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ลว. 8 มีนาคม 2561
- ปจ 0017.2/ว627 เรื่อง การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ลว. 5 มีนาคม 2561
- ปจ 0017.2/ว625 เรื่อง แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว. 5 มีนาคม 2561
- ปจ 0017.2/ว225 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
- ปจ 0017.3/ว53 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
- ปจ 0017.4/ว60 เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560) ลว. 9 มกราคม 2561
- ปจ 0017.2/ว17 เรื่อง การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ (New Media) ลว. 4 มกราคม 2561
- ปจ 0017.2/ว6, ว7 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 3 มกราคม 2561
- ปจ 0017.2/ว3449 เรื่อง การตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชำรุดเสียหายและจำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มเติม ลว. 28 พฤศจิกายน 2560
- เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561
- ปจ 0017.2/ว3069 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำบรรยายสรุปผู้บริหารจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 2 พฤศจิกายน 2560
- ปจ 0017.1/ว3033 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว. 30 ตุลาคม 2560
- ปจ 0017.4/ว3023 เรื่อง การขอหนังสือรับรอง ลว. 27 ตุลาคม 2560
- ปจ 0017.3/ว3005 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายเป็นพระราชกุศล ลว. 25 ตุลาคม 2560
- ปจ 0017.2/ว2878, ว2879 เรื่อง ประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว. 12 ตุลาคม 2560
- ปจ 0017.2/ว2876, ว2877 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 12 ตุลาคม 2560
- ปจ 0017.2/13453 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ลว. 9 ตุลาคม 2560
- ปจ 0017.2/ว2403 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ลว. 23 สิงหาคม 2560
- ปจ 0017.2/ว2388 เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ลว. 21 สิงหาคม 2560
- ปจ 0017.2/ว2207 เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ลว. 2 สิงหาคม 2560
- ปจ 0017.2/ว2163 เรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ลว. 31 กรกฎาคม 2560
- ปจ 0017.1/ว1961 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว. 12 กรกฎาคม 2560
- ปจ 0017.4/ว1895 เรื่อง รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) ลว. 5 กรกฎาคม 2560
- ปจ 0017.2/ว1725 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่องการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลว. 19 มิถุนายน 2560
- ปจ 0017.1/ว1209 เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- ปจ 0017.2/ว1124 เรื่อง ขอส่งรายงานมาตรฐานด้านการจัดระบบจราจรในเมืองภูมิภาค ตามโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานด้านการจัดระบบการจราจรในเมืองภูมิภาค
- ปจ 0017.2/ว1063 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ปจ 0017.4/ว1010 เรื่อง สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง
- สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- การดำเนินงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2560
- หนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0017.2/ว589 เรื่องปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามกฎกระทรวง
- สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ปจ 0017.2/ว516 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- เรื่อง ระเบียบ คกก.สสว. ช่วยเหลือ SMEs
- ปจ 0017.2/ว278 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540