มิถุนายน 2565
ปจ 0017.2/ว 2324 ลว. 4 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |

มิถุนายน 2565
ปจ 0017.2/ว 2324 ลว. 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ The Smart City Showcase Awards 2022 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2214 ลว. 23 มิถุนายน 2565 เรื่อง การจัดเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการถวายความปลอดภัยฯ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2140 ลว. 17 มิถุนายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีและหอประชุมจังหวัดปราจีนุบรี | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2088 ลว. 14 มิถุนายน 2565 เรื่อง แบบสำรวจปัญหาและข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ประจำปี 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2079, 6141 ลว. 13 มิถุนายน 2565 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ประจำปี 20 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ ว 2079 | หนังสือ 6141 |
ปจ 0017.3/ว 2045 ลว. 9 มิถุนายน 2565 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2043 ลว. 9 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2029 ลว. 8 มิถุนายน 2565 เรื่อง การเสนอชื่อผู้รับรางวัล The 2022 UNESCO - Madanjeet Singh Prize | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2022 ลว. 7 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | ดาวน์โหลดหนังสือวันป่าชุมชนแห่งชาติ | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2021 ลว. 7 มิถุนายน 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 45) ประกาศ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1998 ลว. 6 มิถุนายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1989 ลว. 2 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชิ่อมโยงเว็บไซต์ (Banner) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | ดาวน์โหลดแบนเนอร์ภาษาไทย | ดาวน์โหลดแบนเนอร์ภาษาอังกฤษ |
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อแถลงผลงานการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 และการเตรียมรับมือฤดูฝน ปี 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 1977 ลว. 1 มิถุนายน 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |

พฤษภาคม 2565
ปจ 0017.2/ว 1958 ลว. 31 พฤษภาคม 2565 เรื่อง โครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย | สิ่งที่ส่งมาด้วย | ใบสมัคร | หนังสือ | (การจัดส่งไฟล์ใบสมัครให้สำนักงานจังหวัด ให้จัดส่งในรูปแบบไฟล์ .docx และไฟล์ .pdf)
ปจ 0017.2/ว 1924 ลว. 27 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมชมพิธีเปิดงานและร่วมรับฟังเสวนาในงาน Digital Government Summit 2022 | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 1918 ลว. 27 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ | แบนเนอร์ | โปสเตอร์ | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1913 ลว. 27 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย/หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1864 ลว. 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ และอนุบัญญัติที่ออกตามคำสั่งดังกล่าว | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1862 ลว. 25 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1860 ลว. 24 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1850 ลว. 23 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ผลการเลือกประธานกรรมการลุ่มน้ำ ในแต่ละเขตลุ่มน้ำ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1815 ลว. 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1814 ลว. 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แนวทางการส่งเรื่องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองด้วยระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/5135 ลว. 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รายงานการรับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/5133 ลว. 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รายงานการ
รับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/5132 ลว. 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การปรับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1813 ลว. 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1793 ลว. 19 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1744 ลว. 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1732 ลว. 12 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | ภาพเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ |
ปจ 0017.3/ว 1692 ลว. 11 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 การกำหนดขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1643 ลว. 6 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย/หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1642 ลว. 6 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล | สิ่งที่ส่งมาด้วย | โครงการ | ประกาศ | แบบฟอร์ม | โปสเตอร์ | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1641 ลว. 6 พฤษภาคม 2565 เรื่อง คำให้สัมภาษณ์ของปลัดกระทรวงมหาดไทยในรายการ "เคลียร์ คัด ชัดเจน" เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | คำให้สัมภาษณ์ |
ปจ 0017.2/ว 110 ลว. 6 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1621 ลว. 6 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 44) ประกาศ ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1606 ลว. 5 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |

เมษายน 2565
ปจ 0017.2/ว 1546 ลว. 29 เมษายน 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | ดาวน์โหลดปัายประชาสัมพันธ์ |
ปจ 0017.2/ว 1531 ลว. 28 เมษายน 2565 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ |
ปจ 0017.2/ว 1511 ลว. 27 เมษายน 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1487 ลว. 26 เมษายน 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเปิดโครงการ "คลองโสม น้ำใส เทิดไทองค์ราชัน" | สิ่งที่ส่งมาด้วย/หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1486, 4294 ลว. 26 เมษายน 2565 เรื่อง การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | หนังสือ ว1486 | หนังสือ 4294 |
ปจ 0017.2/ว 1482 ลว. 25 เมษายน 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1450, 4135 ลว. 21 เมษายน 2565 เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ ว 1450 | หนังสือ 4135 |
ปจ 0017.3/ว 1422 ลว. 19 เมษายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฎีกาคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีปกครอง | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1421 ลว. 19 เมษายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับรองสิ่งพิมพ์ออกจากระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1346 ลว. 11 เมษายน 2565 เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน เมษายน 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1329 ลว. 8 เมษายน 2565 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือน เมษายน 2565 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1288 ลว. 7 เมษายน 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |

มีนาคม 2565
ปจ 0017.2/ว 1233 ลว. 31 มีนาคม 2565 เรื่อง การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปี 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | เกณฑ์และแนวทางการสมัคร | เอกสารประชาสัมพันธ์ | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1212 ลว. 30 มีนาคม 2565 เรื่อง การกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย/หนังสือ | แบบฟอร์มรายงานผลฯ |
ปจ 0017.3/ว 1190 ลว. 29 มีนาคม 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1132 ลว. 24 มีนาคม 2565 เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ (เพิ่มเติม) | แบบรายงาน |
ปจ 0017.2/ว 1031 ลว. 18 มีนาคม 2565 เรื่อง การพิจารณาสนับสนุนการจัดซื้อข้าวสารจากชาวนาไทย | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1030 ลว. 18 มีนาค 2565 เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มีนาคม 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | ประเด็นตรวจราชการ | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 993 ลว. 15 มีนาคม 2565 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเดืนอธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 963 ลว. 14 มีนาคม 2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารถาวรที่ส่วนราชการเป็นเจ้าภาพจัดงาน หรือเข้าร่วมงานเทศกาล/งานนิทรรศการนานาชาติในต่างประเทศในนามประเทศไทย | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 961 ลว. 14 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย/หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 957 ลว. 14 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือในการรณรงค์ "หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้" | สิ่งที่ส่งมาด้วย/หนังสือ | สื่อประชาสัมพันธ์ |
ปจ 0017.2/ว 931 ลว. 10 มีนาคม 2565 เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ | สิ่งที่ส่งมาด้วย/หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 899 ลว. 9 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินจัดทำไม้ค้ำยันต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธ และกลุ่มเประบาง | สิ่งที่ส่งมาด้วย/หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 844 ลว. 3 มีนาคม 2565 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนภายใน การบริหารจัดการกองทุน และการควบคุมกำกับดูแลกองทุน | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 837 ลว. 3 มีนาคม 2565 เรื่อง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 5/2565 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 835 ลว. 3 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอให้รัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐแจ้งผลการปฏิบัติการข้อปรึกษาหารือ โดยขอให้แจ้งผลการดำเนินการให้ชัดเจน | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 831 ลว. 3 มีนาคม 2565 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 830 ลว. 3 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |

กุมภาพันธ์ 2565
ปจ 0017.2/ว 799 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ข้อสั่งการในระดับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ | สิ่งที่ส่งมาด้วย/หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 794 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง สรุปผลประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 793 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 767 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 และขอเชิญเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 669 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | ประเด็นตรวจราชการ | หนังสือ |
ปจ 0017.2/1639 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การรับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/1638 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การรับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/1637 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การรับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 583 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 576 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การสำรวจสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงงานหรือทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในอดีต สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | แบบสำรวจข้อมูลฯของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | แบบสำรวจข้อมูลฯของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 542 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings | สิ่งที่ส่งมาด้วย/หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 530 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | ประเด็นฯ | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 498 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย/หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 443 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 418 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) | หนังสือ1 | หนังสือ2 |
ปจ 0017.3/ว 415 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การจัดหน่วยหนังสือเดืนทางเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 411 ลว 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |

มกราคม 2565
ปจ 0017.2/ว 377 ลว. 31 มกราคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 373 ลว. 28 มกราคม 2565 เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนเเละติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม 2565) | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 368 ลว. 28 มกราคม 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1001 ลว. 26 มกราคม 2565 เรื่อง ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 342 ลว. 26 มกราคม 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 42) ประกาศ ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 322 ลว. 25 มกราคม 2565 เรื่อง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 295 ลว. 24 มกราคม 2565 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 262 ลว. 21 มกราคม 2565 เรื่อง ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา เรื่อง เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 254 ลว. 20 มกราคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศที่เกี่ยวข้อง | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 228 ลว. 19 มกราคม 2565 เรื่อง สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดปราจีนบุรี | สิ่งที่ส่งมาด้วย/หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 226 ลว. 18 มกราคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | สปอตวิทยุชุดชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง | สปอตวิทยุชุดจิตอาสา | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 220 ลว. 18 มกราคม 2565 เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหา และบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ | สิ่งที่ส่งมาด้วย/หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 215 ลว. 18 มกราคม 2565 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 181 ลว. 14 มกราคม 2565 เรื่อง โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 136 ลว. 12 มกราคม 2565 เรื่อง สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 128 ลว. 12 มกราคม 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) ประกาศ ลงวันที่ 8 มกราคม 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 114 ลว. 12 มกราคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการสานฝันสร้างอาชีพ และยกระดับรายได้เกษตรกร | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 89 ลว. 11 มกราคม 2565 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 84 ลว. 11 มกราคม 2565 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2564 | คู่มือฯ สำหรับส่วนราชการ | คู่มือฯ สำหรับผู้สมัคร | คู่มือการคัดเลือก | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 65 ลว. 10 มกราคม 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 56 ลว. 7 มกราคม 2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กำกับ ดูแล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ/หน่วยงาน ตามกลุ่มภารกิจ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.5/ว 51 ลว. 7 มกราคม 2565 เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 47 ลว. 6 มกราคม 2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 22 ลว. 5 มกราคม 2565 เรื่อง การจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 |


ธันวาคม 2564
ปจ 0017.5/ว 4878 ลว. 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 4863 ลว. 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธันวาคม 2564) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 4852 ลว. 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง การจัดทำคลิปวิดีโอผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเสนอก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4848 ลว. 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/14346 ลว. 27 ธันวาคม 2564 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายรณรงค์ นครจินดา) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4767 ลว. 21 ธันวาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 40) ประกาศ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 4733 ลว. 17 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 6/2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 4649, ว 4650 ลว. 13 ธันวาคม 2564 เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ E-book สมุดโทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4616 ลว. 8 ธันวาคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 4612 ลว. 8 ธันวาคม 2564 เรื่อง พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 4595 ลว. 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง กรอบการดำเนินการและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4565 ลว. 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 39) ประกาศ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4564 ลว. 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4554 ลว. 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ HACKaTHAILAND กิจกรรมจัดอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ (Learning Platform) สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/13422, 13424, ว 4560 ลว. 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/13308 ลว. 1 ธันวาคม 2564 เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย

พฤศจิกายน 2564
ปจ 0017.3/ว 4498 ลว. 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 4463 ลว. 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธันวาคม 2564) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.3/ว 4457 ลว. 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิค้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4456 ลว. 25 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การกำหนดวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 4443 ลว. 24 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงประจำปี พ.ศ. 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4366 ลว. 18 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กำกับ ดูแล การปฏิบัติราชการของส่วนรากชาร/หน่วยงาน ตามกลุ่มภารกิจ สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 4365 ลว. 18 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.3/ว 4350 ลว. 18 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 10//2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 3923 ลว. 18 ตุลาคม 2564 เรื่อง การพระราชทานหนังสือ "เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์" | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 4332 ลว. 17 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 38) ประกาศ ลงวันที่ 12 พฦศจิกายน 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 4298 ลว. 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาผ่านสื่อออนไลน์ ในหัวข้อ "ก้าวต่อไป แผนน้ำประเทศไทย" | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/12553 ลว. 12 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ทบทวนการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี | สิ่งที่ส่งมาด้วย | คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรีที่ 3949/2563 | สารบัญ | ผนวก ก | ผนวก ข | ผนวก ค | ผนวก ง | ผนวก จ | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4252 ลว. 11 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4230 ลว. 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เครื่องแบบคณะกรรมการสภาทนายความและพนักงานสภาทนายความ พ.ศ. 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/12353 ลว. 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายบัญชา เชาวรินทร์) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4205 ลว. 8 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แนวทางการใช้ระบบคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 4152 ลว. 4 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แผนปฏบัติการด้านทรัพยากรน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2566 และปี 2566 - 2570 และการเสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) สิ่งที่ส่งมาด้วย| 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4140 ลว. 3 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37) ประกาศ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |


ตุลาคม 2564
ปจ 0017.2/ว 4063 ลว. 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรีในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 5/2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 4038 ลว. 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 4014, ว 4015 ลว. 26 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอสนับสนุนข้อมูลและไฟล์ภาพเพื่อจัดทำสมุดบันทึก "มหาดไทยชวนรู้ ปี 2565" | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 4000 ลว. 26 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
ปจ 0017.3/ว 3999 ลว. 26 ตุลาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 36) ประกาศ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3973 ลว. 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง การเสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3933 ลว. 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3923 ลว. 18 ตุลาคม 2564 เรื่อง การพระราชทานหนังสือ "เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์" | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 3852 ลว. 12 ตุลาคม 2564 เรื่อง
การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings | สิ่งที่ส่งมาด้วย-ข้อปฏิบัติปรับใหม่ |
ปจ 0017.3/ว 3850 ลว. 12 ตุลาคม 2564 เรื่อง
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 14/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.5/ว 3845 ลว. 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผลการปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการในจังหวัด
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3843 ลว. 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3829 ลว. 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 15/2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3732 ลว. 4 ตุลาคม 2564 เรื่อง
สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3731 ลว. 4 ตุลาคม 2564 เรื่อง การทบทวนรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3717 ลว. 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง แจ้งการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการลุ่มน้ำโดยตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |

กันยายน 2564
ปจ 0017.5/ว 3688 ลว. 30 กันยายน 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ด้านการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (OIT) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3614 ลว. 22 กันยายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 14/2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3579 ลว. 20 กันยายน 2564 เรื่อง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกรณีผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3563 ลว. 17 กันยายน 2564 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | ดาวน์โหลดใบสมัคร |
ปจ 0017.3/ว 3545 ลว. 16 กันยายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 33) ประกาศ ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3532 ลว. 16 กันยายน 2564 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | ประเด็น | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3214 ลว. 15 กันยายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3474 ลว. 13 กันยายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 13/2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3473 ลว. 13 กันยายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3472 ลว. 13 กันยายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3469 ลว. 13 กันยายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 3412 ลว. 7 กันยายน 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 8/2564 ประจำเดือน กันยายน 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 3404 ลว. 7 กันยายน 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 3379 ลว. 6 กันยายน 2564 เรื่อง การขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (กระชังเลี้ยงปลา) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3375 ลว. 6 กันยายน 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติและแผนการปฏิบัติการด้านการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3368, ว 3369 ลว. 3 กันยายน 2564 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ ว 3368 | หนังสือ ว 3369 |
ปจ 0017.3/ว 3340 ลว. 1 กันยายน 2564 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2565 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |


สิงหาคม 2564
ปจ 0017.3/ว 3329 ลว. 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ประกาศ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3328 ลว. 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง แผนงานโครงการเพื่อรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระดับตำบลตามโครงการ "แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" พ.ศ. 2564 - 2567 นำไปบรรจุเข้าในแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการและหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 |
ปจ 0017.2/ว 3325, ว 3326, 9455 ลว. 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณ ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หนังสือ ว3325 | หนังสือ ว3326 | หนังสือ 9455 |
ปจ 0017.2/ว 3322 ลว. 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง การสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3277 ลว. 30 สิงหาคม 2564 เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่ข่าวปลอม (Fake News) | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 3242 ลว. 25 สิงหาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 3224 ลว. 24 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3126 ลว. 16 สิงหาคม 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2564
และ ปจ 0017.2/8843 - 8849
ลว. 16 สิงหาคม 2564 เรื่อง การรับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3119, ว 3125 ลว. 16 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวทางการพิจารณาการจัดหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter) และเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบ Flywheel | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3101 ลว. 13 สิงหาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 11/2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3074 ลว. 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings | สิ่งที่ส่งมาด้วย | ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 3054 ลว. 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง การเผยแพร่วีดิทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2968 ลว. 4 สิงหาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ประกาศ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2942 ลว. 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยืนยันร้านค้าในการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
ปจ 0017.3/ว 2936 ลว. 2 สิงหาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 29) ประกาศ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |


กรกฎาคม 2564
ปจ 0017.2/ว 2921 ลว. 30 กรกฎาคม 2564 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัล "ท้องถิ่นดิจิทัล" ประจำปี 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | รายละเอียดโครงการ | คำแนะนำ | ใบส่งโครงการ | โปสเตอร์ |
ปจ 0017.2/ว 2920 ลว. 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 2905 ลว. 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2893 ลว. 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 |
ปจ 0017.3/ว 2819 ลว. 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ประกาศ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2717 ลว. 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 2677 ลว. 14 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings | สิ่งที่ส่งมาด้วย | ปรับใหม่ | ข้อควรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม |
ปจ 0017.3/ว 2669 ลว. 13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ประกาศ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2655 ลว. 12 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 2635 ลว. 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอให้ส่วนราชการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2597 ลว. 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 158 ลว. 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง ปี 2564 - 2565 ในพื้นที่ภาคตะวันออก | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 2555 ลว. 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การจัดทำแผนงานโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2553 ลว. 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2545 ลว. 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | ตอบแบบสอบถาม |
ปจ 0017.3/ว 2544 ลว. 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2543 ลว. 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 26) ประกาศ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2528 ลว. 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 8/2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2515 ลว. 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |


มิถุนายน 2564
ปจ 0017.3/ว 2508 ลว. 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2473, ว 2475 ลว. 29 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หนังสือ ว 2473 | หนังสือ ว 2475 |
ปจ 0017.2/ว 2467 ลว. 29 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2 /ว 2424 ลว. 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 | แบบรายงาน |
ปจ 0017.2/ว 2388 ลว. 24 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2364 ลว. 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) ประกาศ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2319 ลว. 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้ารับรางวัล UNESCO - Juan Bosch Prize for the Promotion of Social Science Research in Latin America and the Caribbean 2021 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2273 ลว. 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2222 ลว. 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 2221 ลว. 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566 - 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 2202 ลว. 10 มิถุนายน 2564 เรื่อง งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | แบบตอบรับ | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2098 ลว. 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2091 ลว. 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2090 ลว. 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 | ประเด็นการตรวจราชการ | แบบรายงาน |