พฤษภาคม 2564
- ปจ 0017.3/ว 1749 ลว. 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) ประกาศ ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |

เมษายน 2564
- ปจ 0017.3/ว 1710, ว 1711 ลว. 30 เมษายน 2564 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ ว 1710 |หนังสือ ว 1711 |
- ปจ 0017.2/ว 1678 ลว. 28 เมษายน 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำเดือน มีนาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.3/ว 1675 ลว. 27 เมษายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย| หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1650 ลว. 27 เมษายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 5/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย| หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1606 ลว. 23 เมษายน 2564 เรื่อง งดการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 หนังสือ
- ปจ 0017.2/ว 1605 ลว. 23 เมษายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 1556 ลว. 20 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตรการขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูลเพื่อทุกภาคส่วน (Data driven government for all) สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1507 ลว. 17 เมษายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ประกาศ ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.5/ว 1486 ลว. 15 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 1468 ลว. 9 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 1448 ลว. 9 เมษายน 2564 เรื่อง การดำเนินการตามแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1393 ลว. 7 เมษายน 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.3/ว 1333 ลว. 2 เมษายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 1332 ลว. 2 เมษายน 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 1331 ลว. 2 เมษายน 2564 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1323 ลว. 1 เมษายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1322 ลว. 1 เมษายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 4/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |


มีนาคม 2564
- ปจ 0017.3/ว 1202 ลว. 24 มีนาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 1160 ลว. 23 มีนาคม 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
- ปจ 0017.2/ว 1112 ลว. 18 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ | เว็บไซต์ |
- ปจ 0017.2/ว 1009 ลว. 12 มีนาคม 2564 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มีนาคม 2564 | ประเด็นการตรวจราชการ | แบบตรวจติดตาม |
- ปจ 0017.3/ว 983 ลว. 11 มีนาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 913 ลว. 8 มีนาคม 2564 เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.3/ว 906 ลว. 5 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี 2564 และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.3/ว 838 ลว. 3 มีนาคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 829 ลว. 3 มีนาคม 2564 เรื่อง การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 823 ลว. 2 มีนาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 820 ลว. 2 มีนาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 3/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |

กุมภาพันธ์ 2564
- ปจ 0017.2/ว 779 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1.1 | 1.2 | 2 | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 778 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 3/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 634 ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 2/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 676 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การกำหนดให้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio - Circular - Green Economy : BCG Model) : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 664 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำเดือน มกราคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 1846 ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ สิ่งที่ส่งมาด้วย | แบบรายงานฯ | แบบข้อมูลต้นไม้ |
- ปจ 0017.3/ว 578 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 487 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 470 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 464 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 463 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการเราชนะ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | อ้างถึง |
- ปจ 0017.3/ว 450 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 441 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 หนังสือ
- ปจ 0017.2/ว 440 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้าส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 426 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
มกราคม 2564
- ปจ 0017.5/ว 342 ลว. 26 มกราคม 2564 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 260 ลว. 20 มกราคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 และเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 245, ว 246 ลว. 20 มกราคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 239 ลว. 20 มกราคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
- ปจ 0017.2/ว 237 ลว. 20 มกราคม 2564 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 |
- ปจ 0017.2/ว 140 ลว. 13 มกราคม 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน ธันวาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 2 |
- ปจ 0017.3/ว 123 ลว. 12 มกราคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 95 ลว. 11 มกราคม 2564 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ถนนข้าวสาร แบบรายงานจังหวัด
- ปจ 0017.3/ว 84 ลว. 10 มกราคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 38 ลว. 6 มกราคม 2564 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดคู่มือการคัดเลือกและเอกสารการสมัคร | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 32 ลว. 6 มกราคม 2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
- ปจ 0017.5/ว 5 เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลว. 4 มกราคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | แบบรายงาน | อ้างถึง | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 3 ลว. 5 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตัวอย่างการกรอกข้อมูล | หน่วยงาน | บุคลากร |

มกราคม - ธันวาคม 2563
ธันวาคม 2563
- ปจ 0017.4/ว 4302 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันที่สร้างคุณประโยชน์ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ เพื่อสมัครเข้ารับรางวัล Félix Houphouët-UNESCO Peace Prize 2021 ลว. 29 ธันวาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.4/ว 4263 เรื่อง สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 25 ธันวาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 4254 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 25 ธันวาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 4218 เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 ลว. 22 ธันวาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 4214 เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ E-book สมุดโทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2564 ลว. 22 ธันวาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 4138 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ลว. 16 ธันวาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 2 |
- ปจ 0017.3/ว 4036 เรื่อง การขยายเวลาในการปิดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ฯลฯ ในเวลาภายหลัง 22.00 น. ลว. 8 ธันวาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 4045, ว 4046 เรื่อง รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ลว. 8 ธันวาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
- ปจ 0017.2/ว 4043 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ลว. 8 ธันวาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 2 |
- ปจ 0017.4/ว 4015 เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ลว. 7 ธันวาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 3969 เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ลว. 2 ธันวาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย

พฤศจิกายน 2563
- ปจ 0017.3/ว 3877 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อประชาชน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .... ลว. 27 พฤศจิกายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 |หนังสือ
- ปจ 0017.3/ว 3841 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ ลว. 26 พฤศจิกายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 3850 เรื่อง ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว. 27 พฤศจิกายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 3665 เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว. 13 พฤศจิกายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 3637 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี ลว. 12 พฤศจิกายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 3636 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี ลว. 12 พฤศจิกายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
- ปจ 0017.2/ว 3613 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ลว. 11 พฤศจิกายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |

ตุลาคม 2563
- ปจ 0017.2/ว 3466 เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว. 30 ตุลาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |

กันยายน 2563
- ปจ 0017.2/ว 3034 เรื่อง การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ลว. 25 กันยาน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.3/10999 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายวรพจน์ แววสิงห์งาม) ลว. 23 กันยาน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | บัญชีแจ้งท้าย |
- ปจ 0017.3/10998 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 23 กันยาน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 2960 เรื่อง การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว. 21 กันยาน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 2957 เรื่อง การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลว. 21 กันยาน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.3/ว 2873 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 ลว. 15 กันยาน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
- ปจ 0017.3/ว 2871, ว 2872 เรื่อง ขอความร่วมมือในการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563 ลว. 15 กันยาน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |

สิงหาคม 2563
- ปจ 0017.2/ว 2579 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลว. 19 สิงหาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 2578 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 19 สิงหาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 2548 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ลว. 18 สิงหาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | แบบรายงานตามประเด็นตรวจราชการฯ |
- ปจ 0017.2/ว 2471 เรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 10 สิงหาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | คำชี้แจง | ประเด็น 1 | ประเด็น 2| ประเด็น 3 | ประเด็น 4 | ประด็น 5 | ประด็น 6 |
- ปจ 0017.2/ว 2460 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา "Traffy Fondue" ลว. 10 สิงหาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 2448 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่ง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 ฉบับ โดยเคร่งครัด ลว. 7 สิงหาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 2423 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ลว. 5 สิงหาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |

กรกฎาคม 2563
- ปจ 0017.2/ว 2342 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลว. 29 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.5/ว 2250 เรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ลว. 20 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | ดาวน์โหลดแบนเนอร์ |
- ปจ 0017.3/ว 2144 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่ง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 7 ฉบับ โดยเคร่งครัด ลว. 8 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 2139 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพะเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ลว. 8 กรกฎาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2| หนังสือ |

มิถุนายน 2563
- ปจ 0017.2/ว 2082 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 30 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 2035 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2563 ลว. 25 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 2034 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563 ลว. 25 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 1986 เรื่อง ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด) และตัวชี้วัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ลว. 19 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.3/ว 1954 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่ง ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 จำนวน 2 ฉบับ โดยเคร่งครัด ลว. 17 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 1942 เรื่อง การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขั้นกรรมาธิการ ลว. 16 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1901 เรื่อง ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธงครึ่งเสา ลว. 11 มิถุนายน 2563 | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 1868 เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ลว. 11 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1.1 | 1.2 | 2 |
- ปจ 0017.2/ว 1843 เรื่อง การจัดทำโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ลว. 9 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1816 เรื่อง ขออนุญาตเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (สำหรับเหตุจำเป็นอื่นๆ) ลว. 5 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 1811 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 5 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1808 เรื่อง อนุญาตให้พนักงานของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ปฏิบัติงานข้ามเขตจังหวัด ลว. 5 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1807 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่ง ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด ลว. 5 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1763 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 จำนวน 4 ฉบับ โดยเคร่งครัด ลว. 1 มิถุนายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |

พฤษภาคม 2563

- ปจ 0017.3/ว 1737 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ลว. 29 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1731 เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ลว. 29 พฤษภาคม 2563 กำหนดการและแบบตอบรับ
- ปจ 0017.2/ว 1707 เรื่อง การจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ลว. 28 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | หนังสือ1 | หนังสือ2 |
- ปจ 0017.3/6289 เรื่อง ขอความร่วมมือจากศาสนสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ให้ดำเนินการตามประกาศองค์การทางศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง (เพิ่มเติม) ลว. 27 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว1653 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่ง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 2 ฉบับ โดยเคร่งครัด ลว. 21 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1628 เรื่อง ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ (ฉบับที่ 6/2563) ลว. 20 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 1616 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในภาพรวม ลว. 19 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1506 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำสั่ง ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด ลว. 7 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | ข้อกำหนด ฉบับที่ 5 | ข้อกำหนด ฉบับที่ 6 | คำสั่ง สบค. 2/2563 |
- ปจ 0017.3/ว 1495 เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ลว. 5 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1494 เรื่อง การจัดตั้งด่านตรวจและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลว. 5 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1476 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ และประกาศ เรื่องการให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลว. 1 พฤษภาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |


เมษายน 2563
- ปจ 0017.3/ว 1441 เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ลว. 29 เมษายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1422 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 28 เมษายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1327 เรื่อง การปฏิบัติตามแนวทางของแต่ละศาสนาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลว. 20 เมษายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 1313 เรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 17 เมษายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
- ปจ 0017.2/ว 1303 เรื่อง การใช้ Application เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามบุคคลที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับภูมิลำเนา ลว. 16 เมษายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | เอกสาร ต.8 | หนังสือ |
- ปจ 0017.3/ว 1266 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่างๆ และการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆ ลว. 14 เมษายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 1202 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการประจำเดือน มีนาคม 2563 ลว. 9 เมษายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 1152 เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่างๆ และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลว. 3 เมษายน 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย

มีนาคม 2563
- ปจ 0017.2/ว 1093 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย Thailand Creative District Network (TCDN) ลว. 31 มีนาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 1045 เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลว. 27 มีนาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.3/ว 1027 เรื่อง แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลว. 26 มีนาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 969 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) ลว. 24 มีนาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 960 เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 23 มีนาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
- ปจ 0017.2/ว 917 เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ 2563 ลว. 19 มีนาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
1 | 2 | 3 | หนังสือ | หนังสือแจ้งแก้ไข |
- ปจ 0017.3/ว 881 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ในส่วนราชการ/หน่วยงาน ลว. 17 มีนาคม 2563 |
หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 866 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ลว. 17 มีนาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ประกาศ | แผ่นพับ | โปสเตอร์ |
- ปจ 0017.2/ว 713 เรื่อง การตรวจราชการประจำเดือนมีนาคม 2563 ลว. 5 มีนาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
1 | 2 | หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 681 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 4 มีนาคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
หนังสือ |

กุมภาพันธ์ 2563
- ปจ 0017.2/ว 486 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มกราคม 2563 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
1 | 2 |
- ปจ 0017.3/ว 448 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 410 เรื่องขอความร่วมมือในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 393 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
หนังสือ |
- ปจ 0017.2/ว 389 เรื่อง การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.5/ว 357 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
1 | 2 | 3 | หนังสือ |

มกราคม 2563
- ปจ 0017.2/ว 230 เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมาตรการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 ลว. 23 มกราคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.3/ว 197 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ลว. 21 มกราคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- ปจ 0017.2/ว 187 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสินค้าเกษตรล้นตลาด ลว. 20 มกราคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
1 | 2 |
- ปจ 0017.4/ว 560 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ลว. 14 มกราคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย
- การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลว. 9 มกราคม 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
1 | 4 |