กรกฎาคม 2564
ปจ 0017.3/ว 2819 ลว. 22 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ประกาศ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2717 ลว. 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 2677 ลว. 14 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 6/2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings | สิ่งที่ส่งมาด้วย | ปรับใหม่ | ข้อควรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม |
ปจ 0017.3/ว 2669 ลว. 13 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ประกาศ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2655 ลว. 12 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 2635 ลว. 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอให้ส่วนราชการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2597 ลว. 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 158 ลว. 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง ปี 2564 - 2565 ในพื้นที่ภาคตะวันออก | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 2555 ลว. 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การจัดทำแผนงานโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2553 ลว. 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2545 ลว. 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | ตอบแบบสอบถาม |
ปจ 0017.3/ว 2544 ลว. 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2543 ลว. 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 26) ประกาศ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2528 ลว. 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 8/2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2515 ลว. 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |

มิถุนายน 2564
ปจ 0017.3/ว 2508 ลว. 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ประกาศ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2473, ว 2475 ลว. 29 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หนังสือ ว 2473 | หนังสือ ว 2475 |
ปจ 0017.2/ว 2467 ลว. 29 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2 /ว 2424 ลว. 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 | แบบรายงาน |
ปจ 0017.2/ว 2388 ลว. 24 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2364 ลว. 22 มิถุนายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) ประกาศ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2319 ลว. 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้ารับรางวัล UNESCO - Juan Bosch Prize for the Promotion of Social Science Research in Latin America and the Caribbean 2021 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2273 ลว. 16 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2222 ลว. 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.2/ว 2221 ลว. 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566 - 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan | สิ่งที่ส่งมาด้วย |
ปจ 0017.3/ว 2202 ลว. 10 มิถุนายน 2564 เรื่อง งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | แบบตอบรับ | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2098 ลว. 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2091 ลว. 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2090 ลว. 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2564 | ประเด็นการตรวจราชการ | แบบรายงาน |

พฤษภาคม 2564
ปจ 0017.3/ว 2081 ลว. 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2078 ลว. 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2062 ลว. 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 2058 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการเดินทางของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกเพื่อไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 2036 ลว. 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | เอกสารการประชุม |
ปจ 0017.2/ว 116 ลว. 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 1989 ลว. 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ปี พ.ศ. 2564 - 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 1921 ลว. 19 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำเดือน เมษายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.3/ว 1917 ลว. 19 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1915 ลว. 19 พฤษภาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1881 ลว. 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ประกาศ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1878 ลว. 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1842 ลว. 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ประเด็นตรวจราชการฯ | แบบตรวจติดตามฯ |
ปจ 0017.3/ว 1790 ลว. 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 5/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย |
หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1775 ลว. 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือในการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย

ปจ 0017.3/ว 1749 ลว. 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) ประกาศ ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ

เมษายน 2564
ปจ 0017.3/ว 1710, ว 1711 ลว. 30 เมษายน 2564 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2หนังสือ ว 1710 | หนังสือ ว 1711 |
ปจ 0017.2/ว 1678 ลว. 28 เมษายน 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำเดือน มีนาคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.3/ว 1675 ลว. 27 เมษายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย| หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1650 ลว. 27 เมษายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 5/2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย| หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1606 ลว. 23 เมษายน 2564 เรื่อง งดการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564
หนังสือ
ปจ 0017.2/ว 1605 ลว. 23 เมษายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 1556 ลว. 20 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตรการขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูลเพื่อทุกภาคส่วน (Data driven government for all)
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1507 ลว. 17 เมษายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ประกาศ ลงวันที่ 16 เมษายน 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.5/ว 1486 ลว. 15 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1468 ลว. 9 เมษายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1448 ลว. 9 เมษายน 2564 เรื่อง การดำเนินการตามแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1393 ลว. 7 เมษายน 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน เมษายน 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.3/ว 1333 ลว. 2 เมษายน 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1332 ลว. 2 เมษายน 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1331 ลว. 2 เมษายน 2564 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1323 ลว. 1 เมษายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.)
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 1322 ลว. 1 เมษายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 4/2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |


มีนาคม 2564
ปจ 0017.3/ว 1202 ลว. 24 มีนาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1160 ลว. 23 มีนาคม 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
ปจ 0017.2/ว 1112 ลว. 18 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ | เว็บไซต์ |
ปจ 0017.2/ว 1009 ลว. 12 มีนาคม 2564 เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน มีนาคม 2564
| ประเด็นการตรวจราชการ | แบบตรวจติดตาม |
ปจ 0017.3/ว 983 ลว. 11 มีนาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 913 ลว. 8 มีนาคม 2564 เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.3/ว 906 ลว. 5 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี 2564 และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.3/ว 838 ลว. 3 มีนาคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ปจ 0017.2/ว 829 ลว. 3 มีนาคม 2564 เรื่อง การประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 823 ลว. 2 มีนาคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 820 ลว. 2 มีนาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 3/2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |

กุมภาพันธ์ 2564
ปจ 0017.2/ว 779 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1.1 | 1.2 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 778 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 3/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 634 ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 2/2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 676 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การกำหนดให้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio - Circular - Green Economy : BCG Model) : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 664 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำเดือน มกราคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 1846 ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ
สิ่งที่ส่งมาด้วย | แบบรายงานฯ | แบบข้อมูลต้นไม้ |
ปจ 0017.3/ว 578 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 487 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 470 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 464 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 463 ลว. 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการเราชนะ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | อ้างถึง |
ปจ 0017.3/ว 450 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 441 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
หนังสือ
ปจ 0017.2/ว 440 ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กับหัวหน้าส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 426 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |

มกราคม 2564
ปจ 0017.5/ว 342 ลว. 26 มกราคม 2564 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 260 ลว. 20 มกราคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 และเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 245, ว 246 ลว. 20 มกราคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือน มกราคม 2564
| หนังสือ |
ปจ 0017.2/ว 239 ลว. 20 มกราคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 |
ปจ 0017.2/ว 237 ลว. 20 มกราคม 2564 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดปราจีนบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 |
ปจ 0017.2/ว 140 ลว. 13 มกราคม 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือน ธันวาคม 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 2 |
ปจ 0017.3/ว 123 ลว. 12 มกราคม 2564 เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 95 ลว. 11 มกราคม 2564 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ถนนข้าวสาร
แบบรายงานจังหวัด
ปจ 0017.3/ว 84 ลว. 10 มกราคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง
สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 38 ลว. 6 มกราคม 2564 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลดคู่มือการคัดเลือกและเอกสารการสมัคร | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 32 ลว. 6 มกราคม 2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | หนังสือ |
ปจ 0017.5/ว 5 เรื่อง แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลว. 4 มกราคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | แบบรายงาน | อ้างถึง | หนังสือ |
ปจ 0017.3/ว 3 ลว. 5 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล | หน่วยงาน | บุคลากร |