ประกาศสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ลว. 27 มกราคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า 14 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 7 - 14 กุมภาพันธ์ 2565) | ประกาศ |
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 27 มกราคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป | ประกาศ |
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 19 มกราคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ | ประกาศ |
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 อบรมทาง Online ผ่านระบบ Zoom ระยะเวลา 2 วัน (จำนวน 12 ชั่วโมง) เวลา 09.00 - 16.00 น. จำนวน 2 หลักสูตร (1. หลักสูตร "เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 9 (รับสมัคร 1 ม.ค. - 11 ก.พ. 2565) 2. หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 29 ) (รับสมัคร 1 ม.ค. - 11 มี.ค. 2565) | รายละเอียด |
การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดปราจีนบุรีใสสะอาด ๒๕๖๕" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) | ประกาศ |
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ | ประกาศ |
ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง | ประกาศ |
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2565 จำนวน 13 หลักสูตร ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายละเอียดหลักสูตร | 1 | 2 |
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม |
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 9 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี | ประกาศ |
ประชาสัมพันธ์โครงการ HACKaTHAILAND กิจกรรมจัดอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ (Learning Platform) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก | รายละเอียดโครงการ |
ประชาสัมพันธ์หนังสือ Wellness Business Model กลยุทธ์การพัฒนาการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับห่วงโซ่บริการดูแลรักษาสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องของจังหวัด | หนังสือโครงการ | วีดิทัศน์โครงการ |
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2565 จำนวน 13 หลักสูตร | รายละเอียด |
ประกาศเลิกมูลนิธิหมื่นชำนาญแพทยา (พลอย แพทยานนท์) ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 | ประกาศ |
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมได้สะดวกผ่าน 5 ช่องทาง ได้แก่ 1) ยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเองที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ ทุกแห่ง 2) ยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ.101 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพฯ 10200 และไปรษณีย์ตามที่อยู่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอทุกแห่ง 3) แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1567 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 4) แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชัน MOI 1567 ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android และ 5) แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.damrongtham.moi.go.th ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
ประชาสัมพันธ์ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่เว็บไซต์ https://plludds.dpt.go.th/ หรือผ่านแอปพลิเคชั่นชื่อ Landuse Plan ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ (สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานประสานขอพระราชทานเพลิง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 03 7454 025 ต่อ 606 หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 5523 9437 และ 08 7376 1249 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) | แผ่นพับ | แบบฟอร์มหนังสือขอพระราชทาน |
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลว. 8 มีนาคม 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกย่องเป็นผู้มี "จริยธรรมดีเด่น" ประจำปี 2563 ประกาศฯ
ประชาสัมพันธ์ชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา”
ชุดวีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) เพื่อใช้ในการแจ้งเบาะแส การเผยแพร่ข่าวและข้อมูล การแจ้งเตือนภัยรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับภัยไซเบอร์ และสื่อความรู้ด้านไซเบอร์ เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฯ ได้จากแพลตฟอร์มของ Play Store และ App Store โดยค้นหาคำว่า รู้ทัน หรือ Rootan)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
| รายละเอียด |
การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด 2564" ของจังหวัดปราจีนบุรี
| หนังสือ ว 44 | ประกาศฯ ต่อต้านการรับสินบน | ประกาศเจตนารมณ์ | ประกาศฯ การเสริมสร้างวัฒนธรรม |