ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 27 มิถุนายน 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (**ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่มีภูมิลำเนา ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565**) | ประกาศ | (เผยแพร่ 28 มิถุนายน 2565)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) | รายละเอียด | (เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2565)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล จากเดิมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 | รายละเอียด | ประกาศ | (เผยแพร่ 20 มิถุนายน 2565)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม "รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) และสื่อความรู้เกี่ยวกับ "ความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" ของสถาบันพระปกเกล้า | รายละเอียด | (เผยแพร่ 17 มิถุนายน 2565)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2565 | ประกาศ | (เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2565)
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand 5G  Summit 2022: “The 5G Leader in the Region” ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล | รายละเอียด | (เผยแพร่ 13 มิถุนายน 2565)
แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ | รายละเอียด | (เผยแพร่ 13 มิถุนายน 2565)
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจกพิเศษตาก มุกดาหาร และหนองคาย | ประกาศ | (เผยแพร่ 1 มิถุนายน 2565)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (คุณมาดี) เพื่อจัดทำข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (แจงนับ) ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม จนถึง 31 สิงหาคม 2565 | รายละเอียด | สื่อประชาสัมพันธ์ | (เผยแพร่ 26 พฤษภาคม 2565)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร City at the Next Level ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ร่วมมือกับ SCB Academy | ลงทะเบียนเรียน | ข่าวสารเพิ่มเติม | (เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2565)
ประชาสัมพันธ์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | รายละเอียด | (เผยแพร่ 23 พฤษภาคม 2565)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 28 เมษายน 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป | ประกาศ | (เผยแพร่ 28 เมษายน 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) | รายละเอียด | โครงการ | ประกาศ | แบบฟอร์ม | หนังสือ | (เผยแพร่ 27 เมษายน 2565)
ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ โดยสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) | รายละเอียด | (เผยแพร่ 26 เมษายน 2565)
ประชาสัมพันธ์วารสาร "BOI e-Journal" ฉบับที่ 1/2565 ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอเกี่ยวกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า | วารสาร | (เผยแพร่ 25 เมษายน 2565)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 12 เมษายน 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี | ประกาศ | (เผยแพร่ 12 เมษายน 2565)
สภาวิศวกรแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่เป็น สภาวิศวกร เลขที่ 1616/1 ซอยลาดพร้าว 54 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สายด่วย 1303 ไปรษณีย์อิเล็กทอรนิกส์ coe@saraban.mail.go.th | หนังสือ | (เผยแพร่ 1 เมษายน 2565)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 1 เมษายน 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี | ประกาศ | (เผยแพร่ 1 เมษายน 2565)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 9 มีนาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี | ประกาศ | (เผยแพร่ 9 มีนาคม 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | รายละเอียดโครงการ | สิ่งที่ส่งมาด้วย | (เผยแพร่ 1 มีนาคม 2565)
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "ชวนกันก้าวข้ามถนนด้วยทางม้าลายให้ปลอดภัย" โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) | สื่อประชาสัมพันธ์ | (เผยแพร่ 1 มีนาคม 2565)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 | ประกาศ | (เผยแพร่ 10 กุมภาพันธ์ 2565)
การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดปราจีนบุรีใสสะอาด ๒๕๖๕" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) | ประกาศ | (เผยแพร่ 6 มกราคม 2565)
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2565 จำนวน 13 หลักสูตร ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รายละเอียดหลักสูตร | 1 | 2 | (เผยแพร่ 4 มกราคม 2565)
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | (เผยแพร่ 4 มกราคม 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการ HACKaTHAILAND กิจกรรมจัดอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ (Learning Platform) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก | รายละเอียดโครงการ | (เผยแพร่ 3 ธันวาคม 2564)
ประชาสัมพันธ์หนังสือ Wellness Business Model กลยุทธ์การพัฒนาการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับห่วงโซ่บริการดูแลรักษาสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องของจังหวัด | หนังสือโครงการ | วีดิทัศน์โครงการ | (เผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2564)
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2565 จำนวน 13 หลักสูตร | รายละเอียด | (เผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2564)
ประกาศเลิกมูลนิธิหมื่นชำนาญแพทยา (พลอย แพทยานนท์) ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 | ประกาศ | (เผยแพร่ 26 ตุลาคม 2564)