ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร Hands-on Data Science and Machine Learning และหลักสูตร Basic Data Engineering | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ |
ประชาสัมพันธ์เอกสารแนะนำสำหรับผู้ประสงค์ขอใช้แอลกอฮอล์แปลงสภาพเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
ขอเลื่อนการการประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563
ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 4/2563
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2563
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต | ประกาศ |
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน | ประกาศ |ใบสมัคร |
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับการเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน โดยมีระยะเวลาเปิดรับการเสนอรายชื่อตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2563 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2278 1648 ต่อ 421 หรือที่ เว็บไซต์
ขอประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รายละเอียด
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
ประกาศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) เพิ่มเติม | ใบสมัคร |
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
แจ้งเปิดประตูทางเข้า - ออก ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี (ทิศตะวันตก) ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14
โลโก้ "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนหน้าเมือง จังหวัดปราจีนบุรี"
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.)
แนะนำผลิตภัณฑ์ชุดกระเช้าของขวัญเพื่อสุขภาพ
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี | ใบสมัคร |
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี จะทำถนนรอบอาคารศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 26 กันยายน 2562
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562
ขอประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
การให้บริการงานออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน และงานรับเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
เปิดรับคำขอสินเชื่อตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2/2562
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2562
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 9/2562 จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562