การประกวดภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2561
บัญชีกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 สายหินกอง - อรัญประเทศ ตอนบ้านท่าแดง - บ้านเกาะยาง
ปจ 0017.2/ว1903 เรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลว. 29 มิถุนายน 2561
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิจะได้รับเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ที่ถูกเขตชลประทานเพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำและระยยระบายน้ำ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
บัญชีและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7)
การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework)
ข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม (ด้านบริหารงานทั่วไป)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม (ด้านบริหารงานทั่วไป)
การจัดสรรทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน ก.พ.
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ: GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018
แบบป้ายรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ตำแหน่งนิติกร
กำหนดการพิธีวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2560)
กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็นพระปริมนทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2560)
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0-3745-4010)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ ประเภททั่วไป ประจำปี 2560 (จังหวัดปราจีนบุรี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 2 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ ประเภททั่วไป ประจำปี 2560 (จังหวัดปราจีนบุรี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
แผนที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ห้ามมิให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
/ใบสมัคร
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง บัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ของสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
ลูกจ้างชั่วคราว

แจ้งรายชื่อและพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสาขาในประเทศทั้ง 40 สำนักงานทั่วประเทศ
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา และเจ้าหน้าที่พัสดุจำนวน 1 อัตรา โทร 0-3745-4434