รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 "สินค้าทุเรียนปราจีน" ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 11/07/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 11 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.00 น.  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  ครั้งที่ 1/2561  "สินค้าทุเรียนปราจีน"  ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

     สืบเนื่องจากจังหวัดปราจีนบุรี ได้ขึ้นทะเบียนทุเรียนปราจีน เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  ทะเบียนเลขที่ สช. 59100089 กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีหนังสือ ที่ พณ 0704/919  ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561  เรื่อง ขอความร่วมมือในการสนับสนุนด้านควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย  (Internal Control)  "สินค้าทุเรียนปราจีน"  โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้ดำเนินการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย "สินค้าทุเรียนปราจีน" รวมถึงการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ตรา GI) เพื่อให้เกษตรกร/ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการค้า สามารถใช้ตรา GI ไทย กำกับลงบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ได้  ซึ่งตราสัญลักษณ์ GI มีอายุ 2 ปี  เมื่อครบกำหนดก็สามารถดำเนินการควบคุมตรวจสอบสินค้าตามระบบที่จัดทำขึ้น เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานตามที่ขึ้นทะเบียนไว้อย่างต่อเนื่อง 

     สำหรับในการประชุมครั้งนี้  ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิต สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "ทุเรียนปราจีน" และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุเรียนปราจีน ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอศรีมหาโพธิ เมื่อวันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา  โดยมีเกษตรกรขอสมัครใช้ตราสัญลักษณ์ เข้าร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 157 ราย  เพื่อให้การทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย "สินค้าทุเรียนปราจีน" เกษตรกรผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI  จึงจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "สินค้าทุเรียนปราจีน" เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบผู้ผลิตผู้ประกอบการค้าสินค้าทุเรียนปราจีนในการส่งรายชื่อเกษตรกรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เพื่ออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "สินค้าทุเรียนปราจีน" ต่อไป  ซึ่งที่ปรึกษาจะนำผลการตรวจสอบดำเนินการส่งรายชื่อเกษตรกร ผู้ประกอบการค้าทั้ง 157 ราย ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่ออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI ต่อไป  

     นอกจากสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนด "สินค้าทุเรียนปราจีน" แล้ว ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดปราจีน เพิ่มขึ้นอีก 2 รายการ ได้แก่ "เสื่อกก บ้านสร้าง" และ "ส้มโอ ปราจีน"  ซึ่งจะมีการแต่งตั้งกรรมการและคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในโอกาสต่อไป


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]