รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชี ขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินบริเวณคลองส่งน้ำและระบายน้ำ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องประชุม 201 (พานหิน) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 10/07/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 10 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.30 น.  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชี ขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินบริเวณคลองส่งน้ำและระบายน้ำ  โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่อำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ณ ห้องประชุม 201 (พานหิน) ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

     ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  โดยมีหลักเกณฑ์ การกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินของคณะกรรมการฯ  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532  ที่ได้ประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติสรุปได้ดังนี้ 

     1. ค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) 

        1.1 ให้ใช้ราคาค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ในอัตราร้อยละ 80 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รอบบัญชีปี พ.ศ 2555 ถึง 2558  ที่มีผลบังคับใช้แต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2555  

 ในเขตพื้นที่ที่ถูกเขตชลประทานเพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ท้องที่ตำบลนาดีอำเภอนาดี ท้องที่ตำบลกบินทร์บุรี ตำบลเมืองเก่า ตำบลบ้านนา ตำบลบ่อทอง เทศบาลตำบลกบินทร์บุรี และเทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี  ตามหน่วย - บล๊อก - โซน นั้นๆ เป็นราคาทดแทนค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) 

        1.2 ที่ดินที่ถูกเขตชลประทานเพื่อก่อสร้างระบบส่งน้ำ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหน่วย บล็อก - โซน ใดที่กำหนดราคาร้อยละ 80 ของราคาประเมินตามข้อ 1 แล้ว มีราคาต่ำกว่า ไร่ละ 30,000 บาท ให้ใช้ราคาไร่ละ  30,000 บาท ของราคาประเมินเป็นราคาทดแทนค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) 

     2. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อกรมชลประทาน ได้กำหนดให้ใช้ราคาค่าทดแทนตามบัญชีมาตรฐาน กับทุกโครงการชลประทาน ทั่วประเทศแล้ว ไม่มีปัญหาอุปสรรค จึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้ใช้บัญชี ค่ารื้อย้ายอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง โดยฝ่ายสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน ปี 2549  และแก้ไขปรับปรุงใหม่ ปี 2553  เป็นหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาค่ารื้อย้ายอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมราคาค่าทดแทนระบบท่อส่งน้ำ  (PVC) ตามบัญชีรายละเอียดที่กรรมการและเลขานุการเสนอ 

     3. ค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผล

         3.1 ให้กำหนดราคาค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผลตามบัญชีรายละเอียดราคาค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผล ตามบัญชีรายละเอียด ค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผล ที่ถูกเขตชลประทาน ที่ได้ปรับปรุงใหม่เมื่อปี 2549  สำหรับใช้ในเขตภาคตะวันออก จำนวน 224 ชนิด ตามที่กรรมการและเลขานุการเสนอ 

        3.2 ถ้ากรมชลประทานเห็นชอบ บัญชีค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผลใหม่ ตามที่ คณะทำงานได้เสนอแล้ว ก็ให้ใช้บัญชีใหม่ได้เลย โดยไม่ต้องมีการประชุมคณะกรรมการ ฯ ใหม่อีก 

     4. คณะกรรมการ ฯ มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและอนุกรรมการจ่ายเงินค่าตอบแทนทรัพย์สิน ตามคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1097/2557  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2557  บัดนี้ คณะอนุกรรมการ ตามข้อ 4  ได้ตรวจสอบทรัพย์สิน ค่ารื้อย้าย บ้านเรือนโรง  สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้และไม้ผล เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำบัญชีอนุมัติ จ่ายเงินและส่งให้สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทานตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในวันนี้ 

     ซึ่งที่ประชุมฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ บัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) จำนวน 9 บัญชี และพิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่ารื้อย้าย บ้านเรือนโรง สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้และไม้ผล จำนวน 6 บัญชี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]