รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขั้นกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 09/07/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 9 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 น.  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขั้นกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ  ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

     ในการประชุมดังกล่าว เป็นการชี้แจง เรื่องแนวทางของการพิจารณา และหลักเกณฑ์การปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

     หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ 

      1. งบประมาณค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งการลงทุนในทุกงบรายจ่าย ทุกแผนงาน (แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ)  

     2. หลักเกณฑ์การปรับลดงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งการลงทุน ที่ตั้งงบประมาณไว้ในงบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจ่ายอื่นทุกแผนงาน (แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ) 

     งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  บัญชีงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

     การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[ ปิดหน้าต่างนี้ ]