รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่องปลานวลจันทร์ทะเล ปลาเศรษฐกิจตัวใหม่
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่องปลานวลจันทร์ทะเล ปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ และได้เชิญวิทยากร นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) มาบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างและใกล้เคียง ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 05/07/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 5 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่องปลานวลจันทร์ทะเล ปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ และได้เชิญวิทยากร นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) มาบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างและใกล้เคียง   ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

     สืบเนื่องจากราคาผลผลิตปลาน้ำจืด ในช่วงที่ผ่านมามีราคาค่อนข้างตกต่ำลง สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการเลี้ยงเพื่อจำหน่ายของเกษตรกร  ทำให้มีปริมาณผลผลิตออกมามากเกินความต้องการของตลาด 

     กลุ่มผู้เลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด ได้มีการทดลองเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล ซึ่งเป็นปลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ให้มีการเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลในเชิงพาณิชย์ เป็นอาชีพให้แก่เกษตรกรไทย ได้เริ่มทดลองดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2561  โดยมีกรรมวิธีดำเนินการ ตั้งแต่การเลี้ยง การจับ การนำส่ง การคัดแยก และการจำหน่าย เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ได้รับทราบและศึกษาว่าสามารถปฏิบัติได้ ทุกขั้นตอน และมีตลาดรองรับอย่างเป็นระบบจากภาคเอกชน 

     ซึ่งในปัจจุบัน มีการนำระบบเกษตรพันธสัญญา มาใช้ในกระบวนการผลิต หรื อบริการทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมและพัฒนาตามหลักสากล จะช่วยสร้างความไว้วางใจ ความร่วมมือ ส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางรายได้ ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตที่มีมาตรฐาน มีระบบควบคุมต้นทุนการผลิตผลิตผลหรือบริการทางเกษตรและมีการป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและผู้ประกอบธุรกิจด้านการเกษตรก็จะได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]