รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะ ตรวจติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะ ประกอบด้วย โครงการชลประทานปราจีนบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี คลังจังหวัดปราจีนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอนาดี หน่วยตรวจสอบภายใน และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตรวจติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 หน่วยงานสังกัดโครงการชลประทานปราจีนบุรี ในพื้นที่อำเภอนาดี
วันที่ข่าว : 03/07/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 3 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 น.  นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นำคณะ ประกอบด้วย โครงการชลประทานปราจีนบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี  คลังจังหวัดปราจีนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอนาดี  หน่วยตรวจสอบภายใน   และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ  ตรวจติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561  หน่วยงานสังกัดโครงการชลประทานปราจีนบุรี ในพื้นที่อำเภอนาดี ดังนี้

     1. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแหน ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560  จำนวน 11,071,146 บาท  โดยโครงการดังกล่าวได้กันเงินเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายไว้ สาเหตุของความล่าช้า เกิดจากในขณะปฏิบัติงานวางท่อระบบส่งน้ำ อยู่ในห้วงที่เกษตรกรใช้พื้นที่เพาะปลูก ต้องรอการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ จึงสามารถดำเนินการได้  ขณะนี้โครงการชลประทานปราจีนบุรี ได้ส่งมอบสถานีสูบน้ำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตาเรียบร้อย และอยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายงบประมาณ ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์การสูบน้ำจากคลองยาง เข้าสู่พื้นที่และมีการบริหารจัดการของหมู่บ้านฯ

     2. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 24,500,000 บาท โดยโครงการนี้.อยู่ระหว่างทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ จากการนำน้ำจากแควหนุมาน มาใช้ประโยชน์ต่อไป

     3. ระบบส่งน้ำโครงการทำนบบ้านคลองบุสูง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านคลองบุสูง ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 14,700,000 บาท  โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากต้องปรับแก้ไขแบบ เนื่องจากฝายบ้านบุสูงเดิมมีพื้นที่ต่ำกว่าแนวกระจายน้ำ จึงต้องมีการแก้ไขปรับระดับน้ำให้สามารถกระจายน้ำอย่างทั่วถึง  ก่อให้เกิดกับประชาชน จำนวน 275 ครัวเรือน อีกทั้งขณะนี้เป็นฤดูน้ำหลาก คาดว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2562

     ในขั้นตอนการตรวจ ครั้งนี้ นายทิวาฯ ได้เน้นย้ำและกำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบพร้อมผู้ปฏิบัติ  ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายให้เรียบร้อย เป็นไปตามแบบแนวทางการปฏิบัติและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้รายงานให้จังหวัดทราบเป็นระยะด้วย[ ปิดหน้าต่างนี้ ]