รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดประชุมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดประชุมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว พัฒนา บุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน โครงการอบรมแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้แก่ผู้นำชุมชนและกลุ่มภาคีจากอำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอศรีมหาโพธิ และอำเภอบ้านสร้าง จำนวน 140 คน ณ ห้องเทพนิมิตร C โรงแรมวังสำราญ อำเภอศรีมหาโพธิ
วันที่ข่าว : 29/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 29 มิถุนายน 2561  เวลา 11.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดประชุมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว พัฒนา บุคลากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน โครงการอบรมแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ให้แก่ผู้นำชุมชนและกลุ่มภาคีจากอำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอศรีมหาโพธิ และอำเภอบ้านสร้าง  จำนวน 140 คน  ณ ห้องเทพนิมิตร C  โรงแรมวังสำราญ อำเภอศรีมหาโพธิ 

     โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับรายได้ให้กับประชาชนในระดับฐานรากให้มีรายได้เพิ่มขึ้นผ่านกระบวนการพัฒนา OTOP โดยใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้าน วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ภายใต้แผนงานหลักที่สำคัญ ประกอบด้วย 
     
1. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างจโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน
     
2. พัฒนาเชิงพื้นที่ ผ่านกระบวนการประชาคม การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น 
     
3. ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ ควบคู่การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร และส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่
 
     
ดังนั้นในการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ชุมชน ตามแนวทางดังกล่าว จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาเชิงพื้นที่ ผ่านกระบวนการประชาคม ให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน ด้วยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น

     สำหรับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถือเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในเมืองรอง ที่เกิดจากการบริหารจัดการของชุมชน ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นของแต่ละชุมชน เป็นจุดขาย ประกอบด้วย 
     
1. รูปแบบหมู่บ้านท่องเที่ยว เช่น หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร
     
2. กิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การเดินป่า การปั่นจักรยาน การล่องแก่ง 
     
3 . สถานที่พักของนักท่องเที่ยว หรือโฮมสเตย์
     
4.  อาหารพื้นถิ่นที่เป็นสูตรเฉพาะ รสชาติอร่อย ถูกหลักโภชนาการ 
     
5. ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่น และของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
     
6 . วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ที่โดดเด่นมาจากภูมิปัญญาของชุมชน 
     
7. เส้นทางการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]