รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 28/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 28 มิถุนายน 2561  เวลา 14.00 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ  ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  

     การประชุมในครั้งนี้ คณะทำงานด้าน ต่าง ๆ รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัด (คสป.) จำนวน 12 คณะ และ MD บริษัทประชารัฐรักสามัคคีปราจีนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 

     กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี เพื่อดำเนินงานภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี วงเงิน 101,611,000 บาท 

     สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ดำเนินการ ดังนี้
     
1. จัดประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ เพื่อชี้แจงแนวทาง กรอบการดำเนินงาน  โครงการฯ และจัดทำแผนปฏิบัติงานตามกิจกรรม
     
2. แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการฯ ในที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
     
3. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมในการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
     
4.  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  แก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แกนนำชุมชนเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
     
5.  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  และผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว  OTOP นวัตวิถี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 340 ผลิตภัณฑ์ 
     
6. อบรมการจัดทำแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 3 รุ่น[ ปิดหน้าต่างนี้ ]