ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 19 มิถุนายน 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินทุนอุปการะเด็ก ของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่างาม ร่วมมอบเงินอุปการะฯ ดังกล่าว
วันที่ข่าว : 19/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 19 มิถุนายน 2561  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินทุนอุปการะเด็ก ของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีนางจารุณี  วายลม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี  นางบุญทิวา  วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี  นายนรเสฏฐ์  ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี  คณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปราจีนบุรี และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่างาม ร่วมมอบเงินอุปการะฯ ดังกล่าว

     จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561  ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนฯ และนำเงินไปช่วยเหลือแก่เด็กแรกเกิดถึง 6 ปี ในชนบทที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส โดยให้ทุนอุปการะ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุ่มห่ม และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการเด็กเป็นประจำทุกปี

     ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้มอบเงินอุปการะเด็ก ของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ราย ได้แก่ เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญคง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 4 ตำบล ท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี  และเด็กชายภคิน  จำรูญ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี  เพื่อให้มีการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งเป็นการพัฒนาประชาชนของประเทศให้มีคุณภาพตั้งแต่วัยเด็ก[ ปิดหน้าต่างนี้ ]