จังหวัดปราจีนบุรีอบรมการใช้แอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 19 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมพญายอ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้แอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ กับการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
วันที่ข่าว : 19/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 19 มิถุนายน 2561  ที่ห้องประชุมพญายอ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้แอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ กับการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 

     ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท Advance info Service จำกัด  มหาชน หรือ AIS ได้มีการส่งเสริมความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล ในการทำงานสุขภาพ ภาคประชาชนให้มีประสิทธิภาพ สะดวก และฉับไวต่อสถานการณ์ยุค 4.0 ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ของโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานบริการสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการร่วมเป็น ทีมงานเครือข่ายสุขภาพตำบล ใช้ประโยชน์จากแอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์

     ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้นำเทคโนโลยี Application อสม.ออนไลน์ มาบูรณาการกับองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ที่เป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่การดูแลผู้สูงอายุ การเฝ้าระวังควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก การเฝ้าระวัง การจมน้ำ ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงสุขภาพอื่นๆ สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่มีอยู่ทุกตำบลในจังหวัดปราจีนบุรี ได้ใช้ประโยชน์ต่อการบริโภคข้อมูลข่าวสาร การส่งต่อ การแจ้งเหตุ และการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบ จึงได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล และอสม. ในการใช้แอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ ในการดำเนินงาน ตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 200 คน[ ปิดหน้าต่างนี้ ]