ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน “สร้างเยาวชนไทยให้เป็นผู้ประกอบการแนวใหม่”
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 5 มิถุนายน 2561 ที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน “สร้างเยาวชนไทยให้เป็นผู้ประกอบการแนวใหม่” โดยมี คลังจังหวัดปราจีนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีเข้าร่วมโครงการ
วันที่ข่าว : 05/06/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 5 มิถุนายน 2561  ที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน “สร้างเยาวชนไทยให้เป็นผู้ประกอบการแนวใหม่”  โดยมี นางสาวทิพวรรณ  มัดจุปะ คลังจังหวัดปราจีนบุรี  นางบังอร  วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีเข้าร่วมโครงการ

     ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน “สร้างเยาวชนไทยให้เป็นผู้ประกอบการแนวใหม่” เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมเกี่ยวกับชีวิตและการประกอบอาชีพในแบบต่างๆ และสนับสนุนการผลิตกำลังแรงงานที่อยู่ในสถานศึกษาให้สามารถประกอบอาชีพได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) ขึ้นในสถานศึกษา เพื่อผลักดันให้นักเรียน นักศึกษา มีความพร้อมที่จะสามารถต่อยอดแนวคิดต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต 

     โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เป็นผู้ให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านแนวทางการเป็นผู้ประกอบการและใช้ช่องทางสังคมออนไลน์ในการประกอบธุรกิจ การให้ความรู้เรื่องภาษีสำหรับธุรกิจ Startup โดยนักวิชาการภาษีชำนาญการ จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี การสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ จากผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาปราจีนบุรี และกิจกรรมอภิปรายจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]