ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 4 พฤษภาคม 2561 ที่หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 สายที่ 1 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม)
วันที่ข่าว : 04/05/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 4 พฤษภาคม 2561 ที่หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 สายที่ 1 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม)
     ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ในราชกิจจานุเบกษาแล้วนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกตราชั้น ไปยังผู้ที่ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัด ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 สายที่ 1 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม) จำนวน 21 ราย
     สำหรับในชีวิตการรับราชการนั้นการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย สายที่ 1 ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม) ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นมงคลยิ่ง เพราะเป็นเครื่องสรรเสริญและยืนยันได้ว่า ข้าราชการผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อย โดยเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวได้มีส่วนช่วยให้งานราชการโดยรวมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]