จังหวัดปราจีนบุรีถ่ายทอดนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จุดที่ 1
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ที่ หอประชุมอำเภอเมืองปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จุดที่ 1 โดยมีนายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสมชาย ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี นายอำเภอศรีมโหสถ นายอำเภอบ้านสร้าง และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จุดที่ 1 เข้าร่วมการประชุม
วันที่ข่าว : 16/02/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.00 น.  ที่ หอประชุมอำเภอเมืองปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ

งานแก่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จุดที่ 1 โดยมีนายสัญชัย  ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นายสมชาย  ชำนิ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ

นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี นายอำเภอศรีมโหสถ นายอำเภอบ้านสร้าง และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จุดที่ 1 เข้าร่วมการประชุม
     สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบในหลักการที่นายกรัฐมนตรี เสนอให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อ

เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ไปสู่การปฏิบัติต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เป็นหลักในการดำเนินงานในพื้นที่ โดยกรอบหลักในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน
     จังหวัดปราจีนบุรีได้กำหนดประชุมถ่ายทอดนโยบาย และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ของทุกอำเภอ จำนวน 65 ตำบล ตำบลละ 7-

12 คน ซึ่งจะปฏบัติการในพื้นที่แก้ไขปัญหาในมิติต่างๆ ในหมู่บ้าน สร้างความตระหนักรู้บทบาทหน้าที่ของประชาชน โดยจะดำเนินการเป็นสามจุด โดยจุดนี้เป็นจุดแรก มีกลุ่มเป้าหมายเป็นทีมขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ ตามโครงการไทยนินมยั่งยืน ระดับตำบล ประกอบด้วย ข้าราชการ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้าน จิตอาสา จาก 3 อำเภอเข้าร่วมประชุม คืออำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง และอำเภอ

ศรีมโหสถ รวม 26 ตำบล จำนวน 312 คน


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]