ปราจีนบุรีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 5 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุม 403 (ทวารวดี) ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เข้าร่วมประชุม
วันที่ข่าว : 05/01/2561
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 5 มกราคม 2561  ที่ห้องประชุม 403 (ทวารวดี)  ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมีนายณัฐพงศ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นายทิวา  วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  นางสาวปาณี  นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  นายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เข้าร่วมประชุม
     โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด โดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด จำนวน 18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค และกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ซึ่งในส่วนของภาคตะวันออก ประกอบด้วย 2 กลุ่มจังหวัดคือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1 ประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง โดยมีจังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก2 ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว โดยมีจังหวัดปราจีนบุรี เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
     สำหรับเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  2 คือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรม
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจฐานรากก้าวหน้า แหล่งผลิตอาหาร สินค้าเกษตร และผลไม้คุณภาพปลอดภัย เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย การค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ได้จัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 จังหวัด เพื่อจัดทำข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ตามร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้นำร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดมาแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่ ก.บ.ภ. กำหนด  ทั้งนี้ได้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในลักษณะ  ต้นทาง  กลางทาง  ปลายทาง  ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาว


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]