จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561 - 2564
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2561 - 2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2562 ) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม

วันที่ข่าว : 26/12/2560
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

     วันนี้ 26 ธันวาคม 2560  เวลา 13.30 น.  ที่หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม รับฟังความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2561 - 2564 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2562 ) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีส่วนราชการ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม
     การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นกลไกในการบริหารงานเชิงพื้นที่ เพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่มีความครอบคลุมทุกมิติสามารถตอบสนองความต้องการรวมทั้งแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัดและขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัด

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาคตามศักยภาพและโอกาสของจังหวัด โดยถือว่าเป็นการส่งเสริมให้การบริหารงานจังหวัดเป็นไปอย่างมีส่วนร่วม เปิดเผย ตรวจสอบได้
     สำหรับการพัฒนาภายใต้ร่างแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2561 - 2564 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2562) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เกิดขึ้นภายใต้บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายที่มีผลต่อจังหวัดปราจีนบุรี ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งภาค การปรับเปลี่ยนกลุ่มจังหวัด รวมทั้งนโยบายการพัฒนาระดับชาติ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ซึ่งทุกภาคส่วนในจังหวัดจะต้องมีความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]