ปราจีนบุรีจัดโครงการอนุรักษ์สืบทอดงานวัฒนธรรม พระราชพิธี และงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมสดุดี ๑๐๙ ปี ลายพระหัตถ์
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : วันนี้ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 17.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์สืบทอดงานวัฒนธรรม พระราชพิธี และงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมสดุดี ๑๐๙ ปี ลายพระหัตถ์ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานลายพระหัตถ์ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ข่าว : 18/12/2560
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพส : admin
เบอร์โทรศัพท์ : -
รายละเอียดข่าวสาร

วันนี้ 18 ธันวาคม 2560  เวลา 17.30 น.  นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมาย นายสัญชัย ขจรเวหาศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์สืบทอดงานวัฒนธรรม พระราชพิธี และงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมสดุดี ๑๐๙ ปี ลายพระหัตถ์ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานลายพระหัตถ์ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความกตัญญูกดเวทีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝัง ส่งเสริม สร้างจิตสำนักให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดี เพื่อสร้างความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในจังหวัดปราจีนบุรี ให้มีความเข้มแข็ง และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคม และประเทศชาติที่ถาวรและยั่งยืนต่อไป


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]