ด่วน
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
- ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดปราจีจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน กำหนดให้หน่วยงานที่จะเสนอโครงการส่งเอกสารโครงการ ที่ถูกต้อง จำนวน 20 ชุด
(ฉบับจริง 1 ชุด + สำเนา 19 ชุด) ภายในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
ผังขั้นตอนการขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (ปรับปรุง 270417) update
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 (ปรับปรุง 031016)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (ปรับปรุง140316)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำปี พ.ศ.2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 (ปรับปรุง 280815)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ๔ รายการ) ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 (ปรับปรุง 280815)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (ปรับปรุง 200215)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (ปรับปรุง 280214)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556 (ปรับปรุง 010513)
ครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน งบประมาณปี 2556 เอกสารเกณฑ์ราคากลางพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 (ปรับปรุง 010513)
ครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน งบประมาณปี 2555  เอกสารเกณฑ์ราคากลางพื้นฐาน (ปรับปรุง 260412)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอรสำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
เอกสารเกณฑ์ราคากลางพื้นฐา (ปรับปรุง 011011)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ก่อนการจัดหา 1) (ปรับปรุง 011015)
2. แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (แบบ คกก.มท.01) (ปรับปรุง ม.ค.60)new
3. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (ปรับปรุง 011015)
4. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท (ปรับปรุง 011015)
5. แบบรายงานผลการจัดหาฯ หลังจากดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามระเบียบพัสดุเสร็จสิ้นแล้ว (แบบ คกก.มท.03) (ปรับปรุง ม.ค.60)new
6. ตัวอย่างการกรอกแบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (ปรับปรุง ม.ค.60) new
7. แบบรายงานการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน (ปรับปรุง ม.ค.60)new
 
หนังสือแจ้งเวียน
หนังสือ ปจ 0017.2/ว 63 ลว. 9 ม.ค. 2560 เรื่องการปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา และ ซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
หนังสือ ปจ 0017.2/ว 10355 ลว. 19 ต.ค. 2559 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
หนังสือ ปจ 0017.1/ว 1804 ลว. 24 ก.ค. 2556 เรื่องแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หนังสือ ปจ 0016.1/ว 2237 ลว. 8 ต.ค. 2555 เรื่องเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก และแท็บเล็ต ของกระทรวงมหาดไทย
หนังสือ ปจ 0016.1/ว 1563 ลว. 10 ก.ค. 2555 เรื่องทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หนังสือ ปจ 0016.1/ว 84 ลว. 16 ม.ค. 2555 เรื่องขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนังสือ ปจ 0016.1/ว 2239 ลว. 8 ม.ค. 2555 เรื่องการมอบให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
หนังสือ ปจ 0016.1/ว 251 ลว. 3 ก.พ. 2554 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี

 
ปี 2560
  - ครั้งที่ 1/2560 (20 ม.ค. 2560)
  - ครั้งที่ 2/2560 (17 ก.พ. 2560)
  - ครั้งที่ 3/2560 (19 พ.ค. 2560)new
   
ปี 2558
ปี 2559
- ครั้งที่ 1/2558 (30 ม.ค. 2558) - ครั้งที่ 1/2559 (22 ม.ค. 2559)
- ครั้งที่ 2/2558 (20 มี.ค. 2558) - ครั้งที่ 2/2559 (19 ก.พ. 2559)
- ครั้งที่ 3/2558 (29 พ.ค. 2558) - ครั้งที่ 3/2559 (11 มี.ค. 2559)
- ครั้งที่ 4/2558 (24 ก.ค. 2558) - ครั้งที่ 4/2559 (22 เม.ย. 2559)
- ครั้งที่ 5/2558 (27 ส.ค. 2558) - ครั้งที่ 5/2559 (27 พ.ค. 2559)
- ครั้งที่ 6/2558 (10 ก.ย. 2558) - ครั้งที่ 6/2559 (17 มิ.ย. 2559)
- ครั้งที่ 7/2558 (30 ต.ค. 2558) - ครั้งที่ 7/2559 (15 ก.ค. 2559)
- ครั้งที่ 8/2558 (4 ธ.ค. 2558) - ครั้งที่ 8/2559 (26 ส.ค. 2559)
  - ครั้งที่ 9/2559 (16 ก.ย. 2559)
  - ครั้งที่ 10/2559 (18 พ.ย. 2559)
  - ครั้งที่ 11/2559 (30 พ.ย. 2559)
  - ครั้งที่ 12/2559 (16 ธ.ค. 2559)
   
ปี 2557
ปี 2556
- ครั้งที่ 1/2557 (30 ม.ค. 2557) - ครั้งที่ 1/2556 (25 ม.ค. 2556)
- ครั้งที่ 2/2557 (4 เม.ย. 2557) - ครั้งที่ 2/2556 (22 มี.ค. 2556)
- ครั้งที่ 3/2557 (30 มิ.ย. 2557) - ครั้งที่ 3/2556 (14 มิ.ย. 2556)
- ครั้งที่ 4/2557 (27 ส.ค. 2557) - ครั้งที่ 4/2556 (26 ก.ค. 2556)
- ครั้งที่ 5/2557 (12 ก.ย. 2557) - ครั้งที่ 5/2556 (30 ส.ค. 2556)
- ครั้งที่ 6/2557 (31 ต.ค. 2557) - ครั้งที่ 6/2556 (16 ก.ย. 2556)
- ครั้งที่ 7/2557 (26 ธ.ค. 2557) - ครั้งที่ 7/2556 (22 พ.ย. 2556)