แจ้งข่าว

- เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

- ประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดปราจีนบุรี
จัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ภายในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
กำหนดให้หน่วยงานที่จะเสนอโครงการส่งเอกสารโครงการที่ถูกต้อง จำนวน 16 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด + สำเนา 15 ชุด) ภายในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

ผังขั้นตอนการขออนุมัติจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 (ปรับปรุง 160621) new
เกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 (ปรับปรุง 220221)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (ปรับปรุง 130520)update
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 (ปรับปรุง 260919)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (ปรับปรุง 180319)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 (ปรับปรุง 261018)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (ปรับปรุง 250518)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 (ปรับปรุง 181017)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 (ปรับปรุง 270417)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 (ปรับปรุง 031016)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (ปรับปรุง140316)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำปี พ.ศ.2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 (ปรับปรุง 280815)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม ๔ รายการ)
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 (ปรับปรุง 280815)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (ปรับปรุง 200215)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 (ปรับปรุง 280214)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2556 (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2556 (ปรับปรุง 010513)
ครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน งบประมาณปี 2556 เอกสารเกณฑ์ราคากลางพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 (ปรับปรุง 010513)
ครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน งบประมาณปี 2555  เอกสารเกณฑ์ราคากลางพื้นฐาน (ปรับปรุง 260412)
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอรสำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เอกสารเกณฑ์ราคากลางพื้นฐาน (ปรับปรุง 011011)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1. แบบรายงานผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ก่อนการจัดหา 1) (ปรับปรุง 011015)
2. แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (แบบ คกก.มท.01) (ปรับปรุง ส.ค.60)
3. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท (ปรับปรุง 011015)
4. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท (ปรับปรุง 011015)
5. แบบรายงานผลการจัดหาฯ หลังจากดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามระเบียบพัสดุเสร็จสิ้นแล้ว (แบบ คกก.มท.03) (ปรับปรุง ส.ค.60)
6. ตัวอย่างการกรอกแบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา (ปรับปรุง ส.ค.60)
7. แบบรายงานการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน (ปรับปรุง ม.ค.60)
 
หนังสือแจ้งเวียน
หนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0017.2/ว 1615 ลว. 23 เมษายน 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย new

หนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0017.2/ว 3602, ว 3603 ลว. 27 พฤศจิกายน 2562 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 |

หนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0017.2/ว1491 ลว. 29 เมษายน 2562 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

หนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0017.2/ว2403 ลว. 23 ส.ค. 2560 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
หนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0017.2/ว63 ลว. 9 ม.ค. 2560 เรื่องการปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา และ ซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
หนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0017.2/ว10356 ลว. 19 ต.ค. 2559 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
หนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0017.1/ว1804 ลว. 24 ก.ค. 2556 เรื่องแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0016.1/ว2237 ลว. 8 ต.ค. 2555 เรื่องเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก และแท็บเล็ต ของกระทรวงมหาดไทย
หนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0016.1/ว1563 ลว. 10 ก.ค. 2555 เรื่องทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0016.1/ว84 ลว. 16 ม.ค. 2555 เรื่องขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
หนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0016.1/ว2239 ลว. 8 ม.ค. 2555 เรื่องการมอบให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
หนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ด่วนที่สุด ที่ ปจ 0016.1/ว251 ลว. 3 ก.พ. 2554 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี

ปี 2564
ปี 2565
- ครั้งที่ 1/2564 (30 เม.ย. 2564)    
- ครั้งที่ 2/2564 (18 มิ.ย. 2564)  
- ครั้งที่ 3/2564 (20 ส.ค. 2564)  
- ครั้งที่ 4/2564 (17 ก.ย. 2564)    
- ครั้งที่ 5/2564 (18 พ.ย. 2564)    
- ครั้งที่ 6/2564 (23 ธ.ค. 2564) new    
     
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
- ครั้งที่ 1/2561 (2 ก.พ. 2561) - ครั้งที่ 1/2562 (25 ม.ค. 2562) - ครั้งที่ 1/2563 (21 ก.พ. 2563)
- ครั้งที่ 2/2561 (16 มี.ค. 2561) - ครั้งที่ 2/2562 (22 ก.พ. 2562) - ครั้งที่ 2/2563 (20 มี.ค. 2563)
- ครั้งที่ 3/2561 (18 พ.ค. 2561) - ครั้งที่ 3/2562 (29 มี.ค. 2562) - ครั้งที่ 3/2563 (3 เม.ย. 2563)
- ครั้งที่ 4/2561 (24 ส.ค. 2561) - ครั้งที่ 4/2562 (17 พ.ค. 2562) - ครั้งที่ 4/2563 (30 มิ.ย. 2563)
- ครั้งที่ 5/2561 (14 ก.ย. 2561) - ครั้งที่ 5/2562 (7 มิ.ย. 2562) - ครั้งที่ 5/2563 (21 ส.ค. 2563)
- ครั้งที่ 6/2561 (16 พ.ย. 2561) - ครั้งที่ 6/2562 (19 ก.ค. 2562) - ครั้งที่ 6/2563 (25 ก.ย. 2563)
- ครั้งที่ 7/2561 (21 ธ.ค. 2561) - ครั้งที่ 7/2562 (23 ส.ค. 2562)  
  - ครั้งที่ 8/2562 (25 ต.ค. 2562)  
  - ครั้งที่ 9/2562 (20 ธ.ค. 2562)