ประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2565
ครั้งที่
วันที่
เรื่อง
สถานที่
เวลา
ระเบียบวาระ/รายงานการประชุม
1/2565
วันที่ 25 ม.ค. 2565
ประชุมประจำเดือน ม.ค.
ผ่านระบบ Cisco Webex
Meetings

09.00 น.
2/2565
วันที่ 22 ก.พ. 2565
ประชุมประจำเดือน ก.พ.
ผ่านระบบ Cisco Webex
Meetings

09.00 น.
3/2565
วันที่ 29 มี.ค. 2565
ประชุมประจำเดือน มี.ค.
ผ่านระบบ Cisco Webex
Meetings

09.00 น.
4/2565
วันที่ 26 เม.ย. 2565
ประชุมประจำเดือน เม.ย.
ผ่านระบบ Cisco Webex
Meetings

09.00 น.
5/2565
วันที่ 24 พ.ค. 2565
ประชุมประจำเดือน พ.ค.
ผ่านระบบ Cisco Webex
Meetings

09.00 น.
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2565
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 5/2565

 

 

ประชุมประจำเดือน ปี 2564