รายงานสถิติยอดผู้ลงทะเบียน "Bike อุ่นไอรัก"
จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่
ลงทะเบียนผ่านเเว็บไซต์ด้วยตนเอง
/ที่ว่าการอำเภอ
ลงทะเบียน ณ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
รวมผู้ลงทะเบียน (คน)
วันที่ 19 พ.ย. 2561
270
365
635
วันที่ 20 พ.ย. 2561
280
235
515
วันที่ 21 พ.ย. 2561
182
249
431
วันที่ 22 พ.ย. 2561
397
178
575
วันที่ 23 พ.ย. 2561
421
151
572
วันที่ 24 พ.ย. 2561
362
37
399
วันที่ 25 พ.ย. 2561
173
29
202
วันที่ 26 พ.ย. 2561
590
131
721
วันที่ 27 พ.ย. 2561
232
50
282
รวมจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 4,332 คน (ชาย 2,361 คน, หญิง 1,971 คน)

 

 
(ยอด ณ เวลา 16.30 น. ของทุกวัน)  
 


 
 
 
การประกันภัย

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอพระราชทาน ทูลเกล้าฯ ถวายกรมธรรม์ประกันภัยประเภท PA เพื่อคุ้มครองอุบัติเหตุ (กลุ่ม)
โดยไม่คิดค่าเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ กรมธรรม์ มีรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองดังนี้

* ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นนักปั่นจักรยานที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก ไว้กับคณะผู้จัดงาน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ร่วมปั่นจักรยาน
(ตามรายชื่อ พร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนที่แจ้งให้ทราบ)
* ระยะเวลาคุ้มครอง วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. ถึง 10 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น.
* ขอบเขตความคุ้มครอง ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ภายในวันที่จัดกิจกรรม โดยเกิดขึ้นระหว่างการปั่นจักรยานขณะร่วมกิจกรรม ภายในเส้นทาง
ที่คณะผู้จัดงานกำหนด และต้องเป็นพื้นที่ที่กำหนดจัดงาน ภายในราชอาณาจักรไทย ระหว่างเวลา เริ่มพิธี จนเสร็จพิธี ตามกำหนดการของแต่ละพื้นที่
ทั่วราชอาณาจักรไทย
* เงื่อนไขความคุ้มครอง
- กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ. 1) บริษัทฯ จะชดใช้สินไหมเต็มทุนประกันภัย จำนวน 500,000 บาท/คน
- ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการร่วมกิจกรรม บริษัทฯ จะชดใช้สินไหมทดแทน จำนวน 50,000 บาท/คนในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง


 การประกันภัยกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"

 

 

จัดทำโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ที่อยู่ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 4 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท์ 0-3745-4006 โทรสาร 0-3745-4003 โทร มท. 31722, 31729
เสนอแนะ/ติชม/ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ E-mail: Prachinburi@moi.go.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีที่ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768 pixel