ต.โคกปีบ

ตำบลในเขตอ.ศรีมโหสถ
โคกปีบ
โคกไทย
คู้ลำพัน
ไผ่ชะเลือด
 
 
 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา :
ตำบลโคกปีบเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอศรีมหาโพธิ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2513 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอโคกปีบแยกการปกครองจากอำเภอศรีมหาโพธิ์ และเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2520 ยกฐานะเป็นอำเภอโคกปีบ จนกระทั่งวันที่ 3 มิ.ย. 2536 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอศรีมโหสถ ที่ชื่อตำบลโคกปีบเพราะแต่ก่อนมีต้นดอกปีบขึ้นมากในพื้นที่นี้ และยังใช้เป็นสัญญลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรีในปัจจุบันนี้ และมีการแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1บ้านสระมะเขือ, หมู่ 2 บ้านโคกวัด, หมู่ 3 บ้านโคกปีบ, หมู่ 4 บ้านโคกปีบ, หมู่ 5 บ้านม่วงขาว, หมู่ 6 บ้านม่วงขาว, หมู่ 7 บ้านด่าน, หมู่ 8 บ้านหนองสะแก, หมู่ 9 บ้านหนองเรือ
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่ทางด้านตะวันออกของตำบลจะเป็นที่ราบสูงเนินมีดินกรวด และลูกรัง ซึ่งอยู่บริเวณหมู่ที่ 1, 2, 4, 8, 9 เพราะเคยเป็นเมืองโบราณ ส่วนพื้นที่ทางทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ทั้งหมดของตำบล 27,280 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติด ต.คู้ลำพัน และต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
ทิศใต้ ติด ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติด ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติด ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 9,486 คน เป็นชาย 4,650 คน เป็นหญิง 4,830 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.พระพุทธรูปทวารวดี
2.ต้นศรีมหาโพธิ์
3.เมืองโบราณ
4.ที่ว่าการอำเภอศรีมโหสถ
5.สถานีตำรวจ
6.โรงพยาบาลศรีมโหสถ
7.เทศบาลตำบลโคกปีบ
8.โรงเรียนศรีมโหสถ