ต.ท่าตูม

ตำบลในเขตอ.ศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์
สัมพันธ์
ท่าตูม
บางกุ้ง
ดงกระทงยาม
หนองโพรง
หัวหว้า
หาดยาง
กรอกสมบูรณ์
 
 
 
 
 
  ประวัติความเป็นมา :
เดิมชื่อตำบลพญาวัง ได้ยุบตำบลนี้เมื่อปี พ.ศ. 2547 รวมเข้ากับตำบลศรีมหาโพธิ (ต.ท่าประชุม) ต่อมาได้แยกออกเป็นตำบลท่าตูม เหตุที่เรียกตำบลท่าตูมนั้น มีเรื่องเล้ามาว่า มีหญิงคนหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ย่านนาวิ่ง ได้รับคำมั่นจากชายคนหนึ่ง เมื่อถึงวันแต่งงานเกิดอุปสรรคไม่ได้แต่งงานตามกำหนดมีความเสียใจวิ่งไปตามลำน้ำบางประกงทางตะวันออก โดยไม่มีจุดหมายปลายทาง เมื่อถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งบริเวณน้ำจึงตัดสินใจกระโดดน้ำเกิดเสียงดังตูม จึงเป็นตำบลท่าตูม เมื่อปี พ.ศ. 2501
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินลูกรัง มีปลูกมันสำปะหลังเพราะเป็นที่ราบลุ่ม มีพี้นที่ทั้งหมด 30,694 ไร่ ห่างจากอำเภอ 8 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,126 คน เป็นชาย 4,058 คน เป็นหญิง 4,068 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพรอง รับจ้าง