ต.วังท่าช้าง

ตำบลในเขตอ.กบินทร์บุรี
กบินทร์บุรี
เมืองเก่า
วังตาล
นนทรี
ย่านรี
วังตะเคียน
หาดนางแก้ว
ลาดตะเคียน
บ้านนา
บ่อทอง
หนองกี่
นาแขม
เขาไม้แก้ว
วังท่าช้าง
  ประวัติความเป็นมา :
ตำบลวังท่าช้างเดิมเป็นพื้นที่อุดมสมบูณรณ์ไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่าชุกชุมมากมายโดยเฉพาะช้างจะมีมากเป็นพิเศษเมื่อประมาณปี 2515 มีราษฎรษ์อพยพเข้ามาอยู่มากได้บุกเบิกพื้นที่ป่าไม้เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพเกษตร และจะมีโขลงช้างมากินน้ำที่ลำคลองอยู่เป็นประจำ จึงได้เรียกชื่อตำบลว่า วังท่าช้าง และต่อมาประชาชนพากันอพยพมาอยู่มาก ทางราชการจึงประกาศเป็น ตำบลวังท่าช้าง
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ตำบลวังท่าช้างเป็นที่ราบเชิงเขา สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จดตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศใต้ จดตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก จดอำเภอเมือง จังหวัสระแก้ว
ทิศตะวันตก จดตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งหมด 14,947 คน
จำนวนประชากรชายทั้งหมด 7,533 คน
จำนวนประชากรหญิงทั้งหมด 7,414 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง
2) สำนักสงฆ์เขาถ้ำ
3) สำนักสงฆ์เขาน้ำทิพย์
4) สำนักสงฆ์ไทรน้อย