ที่อยู่ศูนย์ราชการจังหวัด พร้อมแผนที่
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230
ติดต่อ โทรศัพท ์0-3745-4005-6 โทรสาร 0-3745-4003-4/โทร มท. 31722,31729
อีเมล์ prachinburi@moi.go.th