โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของจังหวัดปราจีนบุรี

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของส่วนราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดปราจีนบุรี

1 . โครงสร้างภารกิจและการแบ่งงานภายในของสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
2 . โครงสร้างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
3 . โครงสร้างและอัตรากำลังสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
4 . โครงสร้างองค์กรสำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี
5 . โครงสร้างบุคลากรสำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
6 . โครงสร้างสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
7 . โครงสร้างองค์กรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
8 . โครงสร้างองค์กรของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี
9 . โครงสร้างและอัตรากำลังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
10 . โครงสร้างองค์กรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
11 . โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
12 . โครงสร้างองค์กรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
13 . โครงสร้างและอัตรากำลังสำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี
14 . โครงสร้างและอัตรากำลังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
15 . โครงสร้างหน่วยงานสำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี