นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปี พ.ศ. 2565


1. การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดปราจีนบุรีใสสะอาด ๒๕๖๕" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลว. 6 มกราคม 2565


2. ใบประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดปราจีนบุรีใสสะอาด ๒๕๖๕"


3. แจ้งส่วนราชการประจำจังหวัดปราจีนบุรีรับทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี
ที่ ปจ 0017.5/ว 40 ลว. 6 มกราคม 2565