การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
จังหวัดปราจีนบุรี

 
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 6 สิงหาคม 2562)
 
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 6 สิงหาคม 2561)
 
รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560 (วันที่ 27 มิถุนายน 2560)