การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดปราจีนบุรี

 
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 21 ธันวาคม 2563)
 
แบบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563
 
แบบรายงานสรุปสาระสำคัญการประชุมครั้งที่ 2/2563
 
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)