กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2


สรุปงบประมาณ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ. 2562 - 2564) แบบ กจ.1
สรุป value chain
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออ 2