คณะผู้บริหารจังหวัดปราจีนบุรี
 
 

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
โทร. 0-3745-4000

 
นายรณรงค์ นครจินดา
นายวรพจน์  แววสิงห์งาม
 
นายรณรงค์ นครจินดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
โทร. 0-3745-4001
นายวรพจน์ แววสิงห์งาม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
โทร. 0-3745-4002