คณะผู้บริหารจังหวัดปราจีนบุรี
 
 

นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

 
นายทิวา  วัชรกาฬ
นายสัญชัย  ขจรเวหาศน์
 
นายทิวา วัชรกาฬ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี
นายสัญชัย ขจรเวหาศน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี